Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 2004

2004
(kronikář Václav Ernst)
 

Výroční valná hromada sboru se konala v sobotu 17. ledna od 16:00 hodin v pensionu OAZA. Přítomno bylo 30 členů a 13 hostů. Omluveno bylo 6 členů.

Hosté:  za MěÚ Štětí - p.Antonín Böhm, starosta

            za SH okresu - p.Miroslav Svoboda, ved.odb.rady mlád.

                                   - p.Jiří Matoušek, pracovník OSH

            za HZS Litoměřice     - por.Juraj Ďuriš, velitel

            SDH Předonín            - pí.Titelbachová

            SDH Snědovice         - Karel Kasmann

            SDH Přerov n.L.        - Ladislav Špitálský + 2

            Fotograf                     - p.Zdeněk Dědičík

            Místní kabel.televize  - p.Stanislav Šmíd

Schůzi zahájil a vedl od 16:05 hod. starosta sboru Sudek Vlastimil, který následně vyzval přítomné k uctění památky zemřelých členů.

Do návrhové komise byli zvoleni Jaroslav Benýr, Jaroslav Kapras a Jaroslav Mikyna.

Zprávu o činnosti sboru za uplynulý rok 2003, přednesl starosta. Zpráva byla obsáhlá a kritická kde poukazovala na zapojení do činnosti členské základny, morálky placení členských příspěvků, znalosti stanov a chybějící mládeže ve sboru. Zprávu o hospodaření přednesla pí. Anna Černá, pokladní. Revizní zprávu přečetl za Františka Kratochvíla, který byl z důvodů nemoci nepřítomen, V.Ernst. V rámci dosažení životního jubilea v roce 2004, byl předán malý dárek těmto členům: Jaroslavu Benýrovi (70), Frant.Černýmu (60), V.Ernstovi (75), Janě Flekové (60), Jiřímu Hendrychovi (50), Josefu Widtmanovi (50), Marii Sudkové (60), Stanislavu Kuklovi (60), Josefu Jurigovi (50), Frant.Verzichovi (50). Václava Čermáka (84) navštívili dne 16.1. Vlastimil Sudek a V.Ernst a předali dárek osobně. Důvod – jmenovaný je delší dobu nemocen.

Na základě vlastní žádosti byl z funkce jednatele zproštěn Václav Ernst, který se nadále chce věnovat vedení kroniky. Jako nástupce do této funkce byla zvolena sl.Alena Zábranská. Jako nový člen výboru byl zvolen Ivo Šach, který bude 1. zástupcem starosty a pí.Anna Černá bude 2. zástupcem.

Za „Čestného člena sboru“ byli zvoleni:

Ludvik Novák , in memoriam (zemřel 1/2003), člen od r.1938, dlouholetý aktivní funkcionář sboru a okresu.

Václav Čermák, za dlouholetou aktivní a obětavou práci pro hasičstvo.

V diskusi vystoupili:

pí.Anna Černá, která oznámila, že 31.1. se koná po delší přestávce, opět náš ples v kulturním středisku.

Lad.Špitálský hovořil o všeobecné stagnaci v činnosti hasičů, připomněl celostátní hasičské slavnosti, které se budou konat 4.-5.6.2004 v Litoměřicích a předal nám Pamětní list a ČU SDH Přerov n.L.

Mir.Svoboda tlumočil některé připomínky starosty OSH.

p.Ant.Böhm, poděkoval za celkovou činnost sboru a jednotky přesto, že jsou problémy s uvolňováním členů ze zaměstnání v případě potřeby.

por.Ďuriš litoval, že chybí mládež ve sboru, vyzdvihnul dobrou spolupráci mezi MěÚ, HZS a SDH.

V.Ernst připomněl stručně znění některých článků ze stanov sdružení.

Součásti usnesení je, že dárky k životnímu jubileu se budou dávat při dosažení 50, 55, 60, 65, 70, 75 a 80 let. Výše hodnoty dárku stanový výbor.

Členský příspěvek pro rok 2004 zůstává ve výši 70,-Kč.

Jednání skončilo v 17:45 hod.

Po celou dobu jednání bylo před budovou penzionu vystaveno nové auto PRAGA GOLDEN.

Tentokráte se jednalo o klasickou povodeň ale přesto, i když se jednalo o menší množství, byla tato voda nepříjemná a napáchala škodu na majetku. Co se stalo? V měsíci února nastala pohroma přímo v objektu zbrojnice. Důsledkem lajdácké práce odborníků při rekonstrukci vodovodu v prostoru „kuchyně“ se v této místnosti a ve společenské místnosti rozlila voda. Důvod: tlak vody ve vodovodním řádu vytlačil spojovací hadičku, která byla pouze nastrčená a nijak zajištěna. Havarie nastala v noci a následující den byla všude voda. Bylo nutno vše vystěhovat, odstranit krytinu podlah (lino) a nechat vyschnout. Důsledkem toho se muselo začátkem března položit nové lino – zatím jen ve společenské místnosti. V kuchyni a šatně se návazně začala provádět rekonstrukce elektrické instalace.

Po několika letech jsme se odhodlali opět organizovat Hasičský ples. Dlouhá přestávka (do r.1990) byla proto, že nám to finanční situace neumožňovala. Ples se konal 31.ledna na sále Kulturního střediska. Hrála nám hudba TIMBRE-MUSIC pod vedením pana Petra Chudoby z Kochovic. Hrála velmi pěkně a její repertoár byl pestrý, tak že každý účastník uslyšel melodie které mu na parketu vyhověly. Vstupné bylo 80,-Kč. Krátce po zahájení předvedla skupina dětí, rozdělena na tři družstva, ukázky.

Jelikož jsme neměli tombolu a návštěvnost nebyla tak velká jak jsme předpokládali, tak se stalo, že jsme cca 5000,-Kč museli uhradit z pokladny sboru za naběhlé náklady. Hlavním organisátorem byla pí.Anna Černá, za což jí patří poděkování.

Na základě připomínek členů jednotky SDH, týkající se práce velitele Jiřího Tomáška, projednal výbor tyto připomínky a usnesl se, že vzhledem k nynějšímu zaměstnání jmenovaného souhlasí výbor s navrženou změnou velitele. Novým velitelem byl navržen Ivo Šach, který bude zároveň 1.místostarostou sboru. Tento návrh byl předložen starostovi města k projednání a následně byl schválen.

Na schůzi výboru dne 1.března požádali Petr a Markéta Kricnerovi o uvolnění z funkce člena výboru SDH. Důvod je ten, že koupili starší rodinný domek a chtěli by na něm provést některé úpravy a opravy. Jejich žádosti vyhověno s tím, že zůstávají i nadále členy sboru.

Dne 6. března se oženil náš člen Petr Vosyka se slečnou Evou Noháčkovou. Oddací ceremoniál se odehrál na MěÚ v Roudnici n.L. Na nákup dárku podle vlastního výběru byly uvolněny peníze.

Dne 28. března byla provedena těžba dřeva pro vatru za spolupráce pracovníků zahradnictví KNOTEK-VESELKA v polesí za obcí Medonosy. Zúčastnilo se 12 členů.

Vlastní vatra se stavěla 29. a 30.4. Její výška byla 5,5 m a na jejím vrcholu byla upevněna figurína. Jelikož v té době vstoupila naše republika do Evropské unie, byl součástí večera mimořádně velký ohňostroj.

Za přijatelného počasí se v sobotu 15. května konala na hřišti v Behlíně soutěž mladých hasičů „O pohár obecního úřadu“. Jako časoměřiči pracovali Vlastimil Sudek a V.Ernst.

Plánovaná valná hromada sboru se tentokráte konala mimo areál zbrojnice a to v jídelně firmy HOLEČEK, v pátek 21. května od 18:15 hod. Schůzi zahájil a vedl starosta Vlastimil Sudek, za přítomnosti pouhých 24 členů. Účast byla zřejmě ovlivněna špatným počasím – pršelo. Zprávu o činnosti za období od 17.1.2004 přednesl taktéž starosta sboru, v které mimo jiného vyslovil nespokojenost se zapojováním členské základny do celoroční činnosti sboru a poukázal na t.zv.“skupinové“ zájmy – členové JSDH, členové ze Stračí a ostatních členů, kteří jsou t.zv.“jen členy“. V diskusi vystoupil V.Ernst a seznámil přítomné s hlavními body nové rozšířené pojistné smlouvy SH ČMS č.000-0792-083. V usnesení byla schválena změna členů výboru. Na vlastní žádost odstupuje z funkce velitele JSDH Jiří Tomášek, Petr Kricner a Markéta Kricnerová jako členové výboru. Jako nové členy výboru byli zvoleni Jaroslav Mikyna, Petr Vosyka a Jarosl.Dziásek.

V pátek 28.5. od 18:00 hodin se konala v pěkném prostředí sportovního areálu ve Střížovicích, plánovaná okrsková soutěž, jejíž organizátorem byl letos sbor Snědovice. Zúčastnila se 3 družstva mužů a 3 družstva žen. Naše družstvo mužů se umístilo na 2.místě s časem 34,7 sek.

Družstvo ve Stračí ve spolupráci s politickou stranou ČSSD, organizovali, v okolí již známý a oblíbený Dětský den na lesním hřišti v sobotu od 14:00 hodin. Hlavním organizátorem byla opět paní Anna Černá a členové její rodiny. Také počasí celé akci přálo. Opět zde účinkovala vysokozdvižná plošina od firma Karla Holečka ze Štětí, byla možnost se projet v sedle na koních, které propůjčil pan Janeček z Radouně. Za doprovodu hudební reprodukce probíhaly další různé sportovní soutěže např. závody v pytlích, skok do dálky, střelba vzduchovkou na růže, kousání koláče a další. Zvlášť byli oceněny „vítězové“ jednotlivých disciplín, ale i ostatní přítomná děcka dostávala různé drobné dárky a pamlsky. To vše probíhalo za přítomnosti rodičů dětí a dalších hostů. Atrakce jsou vždy doplněny hasičskou technikou ze Štětí. Tentokrát to bylo nové vozidlo Praga Golden, kdy děti si mohli „zastříkat“. Sponzoři byli MěÚ Štětí, městská organizace ČSSD a občani ze Stračí.

 Vyvrcholením celostátních oslav 140. výročí založení prvního dobrovolného hasičského svoru ve Velvarech, se 4.-5.6. staly Hasičské slavnosti v Litoměřicích. Spolu s výstavou historické hasičské techniky jsou pořádány jednou za tři roky Sdružením pro obnovu a zachování historických hasičských tradic ve spolupráci s agenturou SLUNÍČKO a městem Litoměřice. Letos se konal 3.ročník a zúčastnilo se více než deset tisíc lidí. Slavnosti se uskutečnily pod záštitou ministra vnitra Mgr.Stanislava Grosse, starosty sdružení hasičů ČMS ing.Karla Richtera a starosty města Litoměřic pana Ladislava Chlupáče. Mezi čestnými hosty na tribuně byli generál.ředitel HZS ČR ing.Miroslav Štěpán, náčelník generál.štábu armády ČR generálpor. Pavel Štefka. Přítomni byli i zástupci hasičů ze Saska, Polska, Slovenska, Rakouska, Slovinska, Srbska a Chorvatska. Ve svém projevu prohlásil ministr Gross mimo jiného „Děláte pro tuto společnost obrovský kus práce, která většinou zůstává nedoceněna. Je potěšující, že je zde skupina lidí, která připravena někomu nezištně pomáhat. Za to si zasloužíte obrovské poděkování a uznání“. Po dalších projevech bylo provedeno dekorování sborových praporů stuhou k uvedenému výročí – včetně našeho. Závěr slavnosti na náměstí provedla historická hasičská technika. V čele průvodu byli oslavenci z Velvar s ruční stříkačkou z roku 1904 s obsluhou v dobových uniformách (1901-1930). Následovaly různé typy hasičské techniky. Co vozidlo, to jiný typ nebo jiná úprava (dvoukolové dodávače vody t.zv. hydrofony, T805, Robur, Opel). Průvodu se zúčastnilo také 18 „koněk“ (zájem byl větší, ale nebyli koně). Závěr přehlídky byl pak průvod hasičů, kteří přijeli z celé České republiky, ale i ze Slovenska, Maďarska a Německa. Součásti oslav byla i výstava historické techniky a doplňků, tak i soudobá např.letištní zásahové vozidlo, vozidlo CO, vyprošťovací tank a další zajímavosti. Slavnost skončila veselicí, lampionovým průvodem a ohňostrojem. Za náš sbor se zúčastnili: Vlastimil Sudek, Jaroslav Dziásek, Ivo Šach, Alena Zábranská, Jaroslav Mikyna, Lucie Mikynová, Jan Dvořák, Rostislav Kožarský, Oldřich Nevečeřal, Milan Kabát, Václav Ernst a Petr Vosyka jako praporečník. Od 13:00 hod. proběhlo v zasedací síni okresního HZS, slavnostní zasedání pozvaných členů sborů okresu, zástupci obcí a měst a 1.místostarosta SH ČMS Lubomír Janeba. Při této příležitosti byla předávána různá hasičská ocenění. Náš sbor obdržel Pamětní list a medaili k 140. výročí. Z našeho sboru obdržel Vlastimil Sudek „Řád sv.Floriána“. Diplomy a medaile ku 140. výročí založení dobrovolných hasičů v českých zemích převzali: Milan Kabát, Vlast.Sudek, V.Ernst a V.Čermák. Totéž ocenění převzal za MěÚ Štětí p.Antonín Šimral, místostarosta.

20. ročník soutěže „O pohár města Štětí“ se konal 12.června na stadionu papírny Frantschach.

Vedoucí soutěže                    Vlastimil Sudek
Hlavní rozhodčí                     Bořivoj Husák z Černěvse
Rozhodčí u základny             Fr. Černý Horní Beřkovice, Mir. Svoboda Předonín

Rozhodčí u terčů                    Frant. Černý ze Stračí
Časomíra                                elektrická ze Stráže p.Ral.
Hlasatel                                  Antonín Šimral

Závodčí                                  Jar. Šíma a Josef Myška
Kameraman kabel.televize     Stanislav Šmíd

Fotograf                                 Zdeněk Dědičík

Kontrola techniky                  kpt. Josef Grund, HZS Litoměřice

Diplomy vypisovala               pí. Šafková

Pro presentaci v budově MěÚ, proběhlo tradiční přijetí velitelů družstev, rozhodčích a hostů, starostou města panem Antonínem Böhmem.

Soutěž probíhala pod patronací pplk. Vratislava Urbánka a starostou města p.Antonína Böhmem.

Při letošním ročníku jsme měli obavy týkající počasí ale i co do počtu účastníků, protože včas zaslaných přihlášek bylo velmi málo. Nakonec se umoudřilo počasí a dostavil se i přijatelný počet soutěžních družstev. Soutěžní disciplínou byl pouze požární útok podle pravidel požárního sportu. Každý účastník měl možnost dvou pokusů, což téměř všichni využili. Na závěr vystoupila dvě družstva PLAMÍNEK (podle nového Přípravka) s ukázkou požárního útoku a to z SDH Předonín a Bechlín. Soutěžní družstvo mužů Štětí mělo tuto sestavu: Jaroslav Mikyna, Jakub Roubíček, Petr Vosyka, Tomáš Kricner, Václav Schovanec, Pavel Dvořák, Jan Dvořák a jako vedoucí byl Ivo Šach.

Soutěžní štáb pracoval ve složení:

p.Ant.Böhm, pí.Roubíčková, Antonín Šimral, Vlastimil Sudek, Ivo Šach, V.Ernst, pí.Anna Černá, Alena Zábranská, Lucie Mikynová, Frant.Černý, Jaroslav Šíma, Jos.Myška.

Sponzoři byli letos: Papírna Frantschach, papírna Norske Skog, Průmstav Štětí, který financoval výrobu Pamětních listů na počest 20.ročníku.

Určitým nedostatkem bylo, že nebyla k dispozici t.zv. technická četa, jako minulá léta, na odtahování hadic po skončení disciplíny jednotlivých družstev. Nakonec nám ochotně vypomohli 4 členové místní organizace ČČK.

 

Startující družstva a jejich výsledky:

Start.č.

SDH - MUŽI

Okres

Čas

Pořadí

Vel.družstva

1

Předonín B

LT

41,59 sek.

4.

Balšánek

2

Bechlín

LT

37,35

3.

Macek Fr.

3

Štětí

LT

44,28

5.

Ivo Šach

4

Račiněves

LT

NP

9.

Humr L.

5

Předonín A

LT

35,41

2.

Vocásek Jar.

6

Brozany

LT

44,44

6.

Rožec

7

Hrobce

LT

33,12

1.

Kucler

8

Bříza

LT

44,87

7.

Vltavský

9

Chrabarec

LN

60,83

8.

Pazdera

 

 

     

 

Start.č.

SDH - ŽENY

Okres

Čas

Pořadí

Vel.družstva

35

Hrobce

LT

40,79 sek.

1.

Pšelarová

36

Bechlín

LT

45,95

2.

Macková

 

 

     

 

Start.č.

SDH - VETERÁNI

Okres

Čas

Pořadí

Vel.družstva

41

Mšeno Lázně

LT

72,87 sek.

1.

Poliak

  

V sobotu 3. července od 14:00 hod. se naši členové Vlast.Sudek, Ivo Šach, Jakub Roubíček, Jaroslav Mikyna, Václav Schovanec a V.Ernst zúčastnili, na základě pozvánky, v Klapý (pod Hasenburkem) oslav 120. výročí trvání sboru. Jako dopravní prostředek a zároveň jako součást výstavky hasičské techniky, byl náš nový automobil PRAGA GOLDEN.

Z iniciativy občana Ladislava Kubánka a ve spolupráci s členy místního hasičského družstva – hlavně pí. Annou Černou, uspořádali v sobotu 21. srpna od 15:00 hod. t.zv. „Rybářské závody“. Místo konání byla požární nádrž uprostřed obce, kam někteří místní „rybáři“ vypustili několik desítek ryb – různé velikosti. Důvodem této zábavné akce, byla snaha, ještě před ukončením školních prázdnin, pro místní školáky, připravit nějaké zpestření pro zbývající volné dny prázdnin. Akce byla tak zajímavá, že se zapojili i dospělí jakožto „poradci“. Průběh byl velmi atraktivní a celá akce byla přijata velkou radosti. Upřímné poděkování patří organizátorům – za nápad i provedení.

Nejprve telefonicky a následně také písemně nás přátelé z Langenlois pozvali na oslavy 140. výročí založení jejich sboru, která se konala 1.-2.10.2004 (v době založení byli sedmým sborem, který byl v roce 1864 v Rakousku založen). Realizaci zájezdu předcházela situace, kde jsme nevěděli zda můžeme zájezd během 8 dnů (které byly k dispozici) zorganizovat? Hlavní zádrhel byl v tom, že nebyl k dispozici vhodný dopravní prostředek. Navíc se nás velitel z Langenlois p.Anton Schuch, dotazoval, zda bychom jim nemohli předvést ukázku požárního útoku podle pravidel požárního sportu. Při úvaze co a jak by bylo potřeba zajistit, došlo k návrhu použít nové vozidlo pro dopravu osob i potřebného materiálu na ukázku. Bohužel tuto variantu nám MěÚ (který auto financoval) zamítnul s odůvodněním, že vozidlo není ještě zaplaceno a nemá pojistku pro výjezd do zahraničí – což jsme také uznali. Když se termín oslav blížil, oznámili jsme, že bohužel nepřijedeme. Jenže 24.9. nastal náhle obrat a to, že Petr Kricner oznámil, že by mohl zajistit dvě osobní auta. Po krátké poradě a nákladech s tím spojené, jsme pak do Langenlois sdělili, že přijedeme ale že na ukázku bychom potřebovali půjčit potřebný materiál – což oni akceptovali. V pátek 1.10. v 10:15 hod. jsme tedy vyrazili na cestu, které se zúčastnili tyto členové sboru: Vlastimil Sudek, Ivo Šach, Oldřich Nevečeřal, Jaroslav Mikyna, Petr Kricner, Jakub Roubíček, Dvořák Jan, Dvořák Bronislav, Václav Schovanec a Václav Ernst jako tlumočník. Do místa určení jsme dorazili před 17.hodinou. Po ubytování ve škole stavbařů, jsme se převlékli do uniforem a odebrali se do místa kde se od 19:00 hod. konalo slavnostní zasedání (společenský sál zahradnické školy, Rosenhügel 15). Vlastního jednání se zúčastnilo mnoho hostů okolních i vzdálenějších sborů, zástupci okresního a krajského vedení včetně zástupce zemského velitele (Dolní Rakousko) hasičů, starosty a místostarosty města Langenlois. Z celého průběhu jednání bylo vidět, že hasiči mají ve společnosti vysoký kredit. Součásti jednání bylo předávání různých dárků a diplomů některým členům sboru a příznivcům hasičstva (t.zv. kmotři). Některým hostům byly předány upomínkové dárky. My jsme obdrželi pěkný stojánek s plaketou ku 140. výročí. Na závěr jednání jsme přednesli zdravici za náš sbor a předali menší dárek (malou malovanou vázičku a velkou láhev Becherovky). Následovalo občerstvení formou švédských stolů a přitom se pokračovalo v družné zábavě.

V sobotu 2.10. jsme po snídani měli „osobní volno“ do 11:00 hod. což jsme využili k prohlídce města. Bylo vidět, že město leží uprostřed vinařské oblasti (1250 ha) jelikož mnoho usedlostí je označeno vývěskou s nápisem, že prodávají výrobky z místních vinic. Po obědě nás přátelé odvezli do t.zv. „Bezpečnostního centra“ kde od 13:00 hod. začal Den otevřených dveří. Od 15:00 hod. začaly ukázky záchrany osob za použití ručních žebříků a dalšími prostředky. V 16:30 hod. nastal čas kdy naše skupina předvedla ukázku požárního útoku „podle našeho“. I když podmínky byly trochu odlišné tak se ukázka povedla a měla příznivý ohlas mezi přítomnými diváky.

Během odpoledne byla možnost bezplatně obdržet různá občerstvení a jídla, které podávali členové místního Červeného kříže. Od 18:00 do 20:00 hodin jsme diskutovali s archivářem o různých tématech týkající se historie a současnosti včetně organizačních prvků ve sborech v Rakousku. Následně jsme se přemístili do restaurace HARTL-STEINER na večeři a kde jsme pak poseděli s mnoha dalšími hosty a místními členy, popíjeli víno z místních zdrojů což bylo občas proloženo pokusem o zpívání. Asi o půlnoci jsme veselé a družné posezení ukončili. V neděli 3.10. jsme se po snídani rozloučili s přáteli a nastoupili cestu zpáteční.

Na rozloučenou nás naši přátelé ještě překvapili tím, že každý z nás obdržel čepici s logem „Feuerwehr Langenlois“. Všichni účastníci hodnotili zájezd a jeho průběh jako velmi zdařilý a zajímavý.

Na sobotu 16.10. byl plánován 6. ročník soutěže ŠPIČÁK, která se jako vždy koná jako ukončení soutěžního období. Na hřiště ve Stračí se dostavila družstva mužů SDH Bechlín, Snědovic, Předonín a Štětí, přesto že vydatně a trvale pršelo – což svědčí o zodpovědném přístupu a dobré morálce těchto družstev. Z výše uvedených důvodů a trvajících podmínek, se velitelé jednotek dohodli aby se letošní ročník anuloval.

O přípravě na letošní putovní tábor vodáků VLTAVA, který se koná pod záštitou našeho sboru, obdržel výbor sboru minimální informace. Podle statutu, který byl schválen a podepsán mezi výborem a organizátory této akce, mají organisátoři povinnost o přípravě a zajištění tábora, pravidelně výbor informovat. Tento bod statutu organizátoři většinou neplní. Výbor tento stav projednal a vyslovil velkou nespokojenost a nadále nebude tento nedostatek tolerovat. Podle dodatečně předloženého seznamu se zúčastnilo tábora, konaném od ... do ..., 24 dětí (z toho 9 ze Štětí), 2 praktikanti a 8 dospělých osob. Vedoucím tábora byl Jiří Tomášek.

Dne 10. dubna 2004 vstoupil do stavu manželského náš člen Rostislav Kožarský se slečnou Ivanou Zajacovou. Za sbor byl předán dárek podle vlastního výběru s blahopřáním.

V květnu t.r. byl Vlastimil Sudek zvolej (do konce volebního období – březen 2005) vedoucím okresní odborné rady velitelů – za náhle zemřelého Jaromíra Vernera z Rochova.

Dne 23.11. provedli Vlastimil Sudek a V.Ernst krátká informační školení pro obyvatelé Domu sociální péče ve Školní ul. 700.

Dne 15. listopadu v odpoledních hodinách se na požádání pí.Reifové, vedoucí Svazu tělesně postižených – místní organizace Štětí, uskutečnila přednáška na téma Prevence požární ochrany, kterou provedl Václav Ernst, na velkém sálu kulturního střediska. Přítomno bylo 143 osob.

Výroční valné hromady v SDH Předonín se dne 11.12. zúčastnil za náš sbor V.Ernst.

Dne 16.9. se zúčastnil Vlastimil Sudek a V.Ernst 1. srazu Zasloužilých členů ústeckého kraje, který se uskutečnil v zasedací síni krajského úřadu v Ústí n.L. Při této příležitosti obdrželi Pamětní list KSH ku 140. výročí hasičstva.

V první polovině roku v rámci stavebních úprav v prostorách zbrojnice, byly instalovány nové skříně v šatně mužů JSDH a žen, které zakoupil MěÚ Štětí. Starší inventář ze šatny, t.zv. přihrádkové věšáky byly bez vědomí výboru bezplatně „darovány“ do Roudnice n.L. Tento postup je ukázkou toho jak se hospodaří s majetkem sboru.

Poznámka k majetku sboru: Již 3 roky se diskutuje a upozorňuje na to, že by se měl provést soupis majetku sboru. Bohužel toto nebylo do 31.12. t.r. dosaženo-provedeno. Zdůvodňovalo se to např. tím, že se prováděli různé práce v prostoru zbrojnice. Co je ale nepochopitelné, že se projevuje celkový nezájem aby se evidence majetku vůbec provedla. Zní to neuvěřitelně ale bohužel je to pravda. Toho času není ujasněno co je majetkem sboru, co je zapůjčeno k používání a co je majetkem obce v prostorách používané SDH. Část majetku je nyní uložen ve stavební buňce – bez soupisu.

Jelikož v létě delší dobu nepršelo, byla v polovině srpna požární nádrž ve Stračí doplněna několika cisternami vody, což zajistili členové JSDH.

V tomto roce měla jednotka SDH toto složení:

velitel Ivo Šach, strojníci Petr Kricner, Antonín Vurm, Pavel Dvořák, Rostislav Kožarský, Jaroslav Mikyna a členové Jakub Roubíček, Petr Vosyka, Jaroslav Dziásek, Oldřich Krejčí, Oldřich Nevečeřal, Jiří Tomášek.

Družstvu Stračí velí již od roku 1974 Antonín Frencl. Do celkové činnosti sboru se zapojují bohužel jen velmi zřídka a to většinou jen jednotlivci. Neprovádí se školení ani praktická cvičení ale naopak již několik let organizují Dětský den – což ale většinou paní A.Černá s rodinou. Jednou za dva až tři roky se provede ve spolupráci s MěÚ, čištění vodní-požární nádrže. Nejaktivnější je Fr.Černý, který se stará svědomitě o chod starší požární stříkačky PS8, která je ještě akceschopná.

V průběhu roku byli přijati za členy: Jan Dvořák (Liběšice), Bronislav Dvořák (Štětí), Jana Marková (Brzánky) a Kamil Tuček (Štětí).

 

 
 

Facebook

hodiny