Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 2003

2003
(kronikář Václav Ernst)

 

Prudké změny počasí zužovaly Evropu a v naši republice zas ta místa, která byla zasažena v srpnu 2002 a nestačila ještě vyschnout. Počasí se změnilo den ze dne. Podle meterologů došlo k tak výraznému teplotnímu rozhraní jaké se očekává nyní (konec prosince 2002 a začátek ledna 2003) došlo v ČR naposledy v roce 1978. Tehdy bylo 31.12. 14 stupňů tepla ale silvestrovské noci se změnilo na 25 st.C pod nulou.
Již v pondělí 30.12.2002 začaly se projevovat první náznaky nových povodní. Další dny museli již hospodáři vyhlásit nejvyšší stupeň povodňové aktivity na pěti místech a to na Klatovsku (Vydra) na Otavě v Sušicích, v Tasmanovcích na Domažlicku, v Janově a na Znojemsku. Musela se vypustit Vranovská přehrada a vodní dílo Nové Mlýny. V Sušicích byl již plné sklepy, voda z Berounky se valí do Vltavy a v Praze musel být vyhlášen 1.stup.aktivity. Po výrazném oteplení a vytrvalých deštích stouply hladiny mnoha řek a oživily tak přízrak loňských povodní. 6.1.2003 kulminovalo Labe v Ústí n.Lab. na výšce 761 cm přičemž průměrná výška bývá cca 2m. Hrozila také Ohře Karlovarsku, Třebechovicím p.Orebem a hrozila evakuace po dramatickém vyhrocení situace. Značné problémy nastaly opět i v našem okrese – v Počáplech voda odřízla faru, kostel a zatopila dům u Labe, v Českých Kopistech se zatopila silnice Terezín-Č.Kopisty, Nučničky měli zatopenou čističku odpadních vod. V Roudnci n.L. čerpali hasiči v pondělí 6.1. vodu u sportovní haly, v Lounkách-Černěvsi měli zatopeny pozemky a cesty. V Terezíně Labe opět zatopilo opět zahrádky a areál dvou menších firem, Litoměřice měli zatopený areál tělovýchovných jednot na Střeleckém a Písečném ostrově.   
Ve středu 8.1. začala hladina Labe pomalu klesat. Do této situace se zase přidal mráz, což mělo za následek, že některé vodní toky (plochy) zamrzly a tím se ztížilo odtékání vody zpět do svých koryt.
Výroční valná hromada našeho sboru se uskutečnila dne 11.ledna 2003 jako druhá část oslav 130. výročí trvání hasičstva ve Štětí. Místo konání byl velký sál v kulturním středisku města od 17 hodiny za přítomnosti 34 členů sboru (7 bylo omluveno) a následujících hostů:
za ÚSH ČMS – 1. nám.starosty Lubomír Janeba
za OSH ČMS – zástupce okr.starosty Libor Frank
za MěÚ Štětí – starosta p.Antonín Böhm
za HZS Litoměřice – okr.velitel por.Juraj Ďuriš
za HZS stanice Štětí – velitel Václav Hrstka
za SDH Přelouč n.L. – Ladislav Špitálský
za SDH Bechlín Jaroslav Macek, SDH Předonín Jar.Vocásek, za hasiče z papíren Ladislav Necid, bývalý starosta města ing.Jiří Dostálek, p.Stan.Šmíd s videokamerou.
Jednání zahájil a vedl od 17:00 hod. starosta sboru Vlastimil Sudek, který přivítal hosté a členy  a zároveň je seznámil s programem. Následně požádal přítomné k uctění zemřelých členů. Při presentaci obdržel každý člen a host brožůrku a Pamětní list vydané ku 130. výročí sboru. Za podklad k sepsání nástinu historie města Štětí a vzniku Sboru dobrovolných hasičů bylo použito materiálů z kroniky města Štětí a archivních dokumentů Sboru dobrovolných hasičů Štětí. Přehled o historii města a vznik dobrovolných hasičů za spolupráce V.Ernsta, jednatel sboru zpracoval Milan Kabát člen sboru. Brožůrka byla vydána za spolupráce Městského úřadu ve Štětí. Následovala volba návrhové komise do které byli zvoleni Frant.Kratochvíl, Ivo Šach a Antonín Frencl. Zpráva, kterou přednesl starosta Vlastimil Sudek, obsahovala úvodní část, která popisovala historii hasičstva v České republice až do dnešních dnů. Druhá část obsahovala popis činnosti sboru vykonanou v roce 2002. Samostatnou zprávu přednesla pí.Anna Černá, která informovala o hlavních příjmech a výdajích finančních prostředků. Následná zpráva revizora p.Frant.Kratochvíla, potvrdila, že hospodaření bylo v souladu činnosti sboru. Jako další bod programu bylo předání odměn a hasičských ocenění. Starosta města p.Ant.Böhm předal věcný dárek Vlastimilu Sudkovi, Milanu Kabátovi, Anně Černé, Frant.Kratochvílovi, Antonínu Frenclovi, Stanislavu Kuklovi, Ludvíku Novákovi, Františku Černýmu, Václavu Čermákovi a V.Ernstovi. Za aktivní činnost v zájmu PO obdrželi toto ocenění:
Čestné uznání SDH: Rostislav Kožarský, Oldřich Krejčí, Antonín Vurm, Markéta Kricnerová, Josef Šíma, Jiří Tomášek, Petr Kricner, Tomáš Kricner, Frant.Hrstka, Jaroslav Dziásek, Marcela Cruzová, Alena Zábranská.
Čestné uznání OSH: Jaroslav Matuška, Jaroslav Šíma
Čestné uznání ÚSH ČMS: Frant.Černý, Josef Zalabák
Medaile „Za věrnost“:
10 let – Antonín Vurm, František Verzich, Milan Beer
20 let – Rostislav Kožarský, Pavel Dvořák, Frant.Hrstka
30 let – Milan Kabát, Josef Zalabák, Petr Koros, Jaroslav Matuška, Marie Sudková.
Medaile „Za příkladnou práci“- Karel Holeček, Antoní Böhm starosta města, ing.Jiří Dostálek bývalý starosta města, Jaroslav Jerman bývalý starosta města.
Medaile „Za zásluhy“- Jaroslav Benýr, Anna Černá
Odznak „Sv.Florián“ – Milan Kabát, Stanislav Kukla
Řád „Sv.Floriána“ – Václav Ernst, Ludvik Novák
Sbor dobrovolných hasičů Štětí obdržel Pamětní list od ÚSH ČMS, který předal místostarosta ÚSH Lubomír Janeba členům, kteří se v průběhu r.2003 dožijí životního jubilea, byl předán malý dárek t.j. Josef Myška (65) a Milan Kabát (75).
Členský průkaz byl předán novým členům a to: Petru Vosykovi, Martinu Flanderkovi, Štěpánu Kratochvílovi, Jitce Šťastné.
V rozpočtu na rok 2003, který přečetl V.Ernst, bylo konstatováno, že je silně deficitní.Důvod je ten, že mimo podpory od MěÚ nemáme téměř žádný příjem. V diskusi vystoupili: Lad.Špitálský, Antonín Böhm, por.Juraj Ďuriš, Libor Frank, Milan Kabát a Lubomír Janeba, který jménem ÚSH ČMS poděkoval za dosavadní vykonanou práci, zvlášť se zabýval činnosti hasičů při povodni v r.2002. Konstatováno, že sbor má k 31.12.2002 – 68 členů z toho 13 žen. Zpráva obsahovala i souhrnné údaje o odpracovaných hodinách při činnosti v r.2002 – např.:
při živelné pohromě-povodeň                        3.111 hodin
při výjezdech                                                 405
při údržbě techniky, výstroje a výzbroje       387,5
při výstavbě a údržbě zbrojnice                     601,5
při pomoci obci                                              487,5  
při preventivních kontrolách                          52
školení, výcvik, nácvik a účast v soutěžích   1.318
Celkem                                                          6.362,5 hodin


Jednání bylo ukončeno v 19:15 hod. Následně bylo podáváno občerstvení. Přibližně od 19:30 hod. začal společenský večírek spojený s tancem, kam měla přístup veřejnost s dobrovolným vstupem. Ostatních občanů sice moc nepřišlo ale přesto se přítomní dobře bavili.
Dne 12.1. jsme obdrželi smutnou zprávu, že právě v době konání slavnostní schůze zemřel Ludvik Novák, náš dlouholetý člen (od r.1938) a funkcionář jak ve sboru tak i v okresním výboru, kde zastával různé funkce a hlavně školil hasiče i občanskou veřejnost v otázce Civilní obrany. Byl nositelem titulu „Zasloužilý hasič“ a „Řádu sv.Floriána“. Byl obětavým a ochotným člověkem, který pomáhal všude kde bylo potřeba. Byl vyučeným mlynářem, dlouhá léta dělal řidiče autobusu a pak byl dlouholetým zaměstnancem papíren ve Štětí. Pohřeb se konal 17.1. v 11:00 hodin v obřadní síni v Litoměřicích. Zástupci SDH Bechlín a Předonín a naši dva členové stáli čestnou stráž u rakve. Čest jeho památce.
Dne 19.3. zemřel po delší nemoci náš člen (od r.1968) Miroslav Horák, který byl v minulých letech velmi dobrým vedoucím mládeže. Kratší dobu byl členem okresní a krajské komise mládeže. Při pohřbu zastupoval sbor Frant.Černý, Vlastimil Sudek a V.Ernst. Čest jeho památce.
Dne 28. února zvolili ve třetím kole poslanci a senátoři nového presidenta České republiky pana profesora Václava Klause.
Ve spolupráci s firmou Veselka-Knotek, zahradnictví, se v rámci příprav na vatru, provedla dne 26.4. povolená těžba dřeva , které se následně složilo u Labe. Dne 28. a 29.4. se provedlo postavení vatry, kterého se zúčastnilo 12 členů. Vlastní průběh pálení vatry (30.4.) byl nevhodně  narušen několika účastníky a proto státní policie přikázala předčasně akci ukončit.
Jelikož organizování akce „Putovní tábor vodáků“ provázely některé nedostatky, bylo vyvoláno jednání o tom zda SDH bude nadále zajišťovat tuto akci. Na jednání výboru konané 7.5. prohlásil Jiří Tomášek za organizátory tábora, že se zněním nového statutu (který výbor navrhnul), souhlasí až na bod č.6. Po diskusi podal J.Tomášek návrh na nové znění tohoto bodu v tomto znění: „Když nebude naplněn předpokládaný rozpočet, nebude se tábor konat“. Tímto zněním přítomní souhlasili a navrhli aby statut byl předložen VH ku schválení.
Ve spojitosti s touto problematikou, byly také projednány stoupající náklady spojené s údržbou auta AVIE, které se používá i na akci VLTAVA. Uvažovalo se také o možnosti prodeje. Předpokládaný příjem z provozu tohoto vozidla (za různé služby) je totiž minimální a pro sbor zanedbatelný – přesto, že se vozidlo občas potřebuje na stěhování pomůcek na soutěže. Byl podán návrh aby se organisátoři akce VLTAVA podíleli na nákladech spojené s údržbou tohoto vozidla. S tímto návrhem vyslovili organizátoři později souhlas.
Okrsková soutěž se konala v pátek 23.5. od 17:30 hodin na lesním hřišti ve Stračí za příjemného počasí. Přítomen byl pracovník OSH Jiří Matoušek a vedoucí okresní rady mládeže Miroslav Svoboda z Předonína. Vedoucím soutěže byl Vlastimil Sudek. Funkci hlavního rozhodčího vykonával Bořivoj Husák z Černěvse. Zúčastnila se 4 družstva mužů a 1 družstvo žen. Vítězem se stalo družstvo mužů z Předonína s časem 27,4 sek. při PÚ. Negativním jevem byla překvapující neúčast družstva Štětí. Jako důvod byla uvedena neshoda mezi členy družstva a velitelem JSDH.
Plánovaná valná hromada se konala 30.5. od 18 hodin ve společenské místnosti zbrojnice za přítomnosti 29 členů – což je 30% členské základny! Schůzi vedl starosta sboru Vlastimil Sudek. Program obsahoval tyto témata:
1. Vzpomínka na zemřelé členy L.Novák a Mir.Horák
2. Informace a  činnost sboru od VVH
3. Zpráva o hospodaření, kterou přečetla pí.Anna Černá
4. Stav členské základny a zapojení členů do činnosti
5. Informace z OSH - Vlast.Sudek
6. Předání hasičského ocenění členům, kteří nebyli na VVH Stan.Kuklovi a Oldřich Nevečeřalovi
7. Informace o konání putovního vodáckého tábora VLTAVA a seznámení s navrženým statutem této akce. Protože nebyly žádné připomínky, byl statut schválen.
8. Stav příprav na soutěž „O putovní pohár města Štětí“
Člen výboru Rostislav Kožarský žádal o sproštění funkce člena výboru, což bylo vzato na vědomí. Za nového člena výboru byl zvolen Jakub Roubíček.
Dne 7.června se konal 19. ročník soutěže „O putovní pohár města Štětí“ včetně okresního kola v požárním sportu na stadionu papíren TJ Frantschach.
Vedoucí soutěže                    Vlastimil Sudek
Hlavní rozhodčí                     Jaromír Verner
Rozhodčí na základně            František Černý Horní Beřkovice,
                                               Jaroslav Mikule Podbradec
Dozor na techniku                  kpt. Josef Grund z HZS Litoměřice
Časomíra                                elektrická ze Štrbic, okr. Teplice
Psaní diplomů                        František Kubricht z Mnětěše
Hlasatelé                                Fr. Kratochvil a Antonín Šimral
Závodčí                                  Jaroslav Šíma, Jar.Mikyna st.
Rozhodčí u terčů                    Husák Bořivoj z Černěvse,
                                               Mir.Sulkovský z Klapý
Zapisovatelka                         Alena Zábranská
Technická četa                       10 vojáků z VÚ Benzina
Letošní ročník probíhal opět pod záštitou starosty města pana Antonína Böhma a pplk.Vratislava Urbánka ředitele HZS Litoměřice. Počasí nám přálo až příliš – teplota na hřišti dosahovala téměř 30 st.C.
Tradiční předkolo soutěže bylo tradiční přijetí velitelů soutěžních družstev a rozhodčích starostou města na radnici, který jim po přivítání popřál soutěžícím mnoho zdaru a na počest toho nabídnul přítomným přípitek sektem.

Přehled účastníků a jejich výsledky

SDH - MUŽI

Okres

Čas

Pořadí

Pohár.soutěž

Okresní kolo

Chrášťany

LT

22,31 s.

1

1

Hrobce

LT

23,47

2

2

Dřemčice

LT

29,68

3

3

Štětí

LT

30,27

4

4

Bechlín

LT

31,94

5

5

Štrbice

TP

32,39

6

-

Brozany

LT

32,53

7

6

Liběšice

LT

34,43

8

7

Předonín

LT

34,51

9

8

Terezín

LT

36,68

10

9

Úpořiny

TP

38,13

11

-

Chudoslavice

LT

46,37

12

10

 

 

 

 

 

SDH - ŽENY

Okres

Čas

Pořadí

Pohár.soutěž

Okresní kolo

Hrobce

LT

26,48

1

1

Bechlín

LT

31,02

2

2

Předonín

LT

33,06

3

3

Klapý

LT

34,25

4

4

Chrášťany

LT

42,44

5

5

    

Soutěžní družstva měla možnost dvou pokusů což využila téměř všechna družstva.
Po dohodě s výkonným výborem OSH probíhala letošní soutěž zároveň jako okresní kolo soutěže v požárním sportu tzn. že docílené výsledky družstev z okresu Litoměřice, se započítávaly do hodnocení v okresní soutěži. Soutěž byla zahájena v 9:15 hod. Oproti minulým ročníkům byl letos přítomen technik – kpt.Josef Grund, který vizuelně prověřoval jednotlivé stroje. To se provádělo proto, aby se vlivem různých úprav, stroje nelišily po stránce výkonu, což byl důvod, že v roce 2002 se několik družstev na protest, nezúčastnilo závěrečného hodnocení – včetně našeho.  Na jedné straně se dal pochopit jejich postoj ale na druhé straně to bylo porušení organizačního řádu. Tentokráte se zúčastnila všechna družstva. Ceny a diplomy předávali Bořivoj Husák, místopředseda OSH, Vlastimil Sudek, jakožto starosta SDH Štětí, místostarosta MěÚ pan Jiří Havran a pplk.Vratislav Urbánek za HZS.
Na závěr provedlo zdařilou ukázku svého umění při požárním útoku družstvo Plamínek s SDH Předonín. Každé vystoupení tohoto kolektivu (děti do 6 let) nachází u přítomných vždy velký ohlas.
Startovné za účast v pohárové soutěži bylo 200,-Kč. Soutěžní družstva obdržela svačinu v hodnotě 30,-Kč, rozhodčí, hosté, pořadatelé, technická četa a domácí soutěžní družstvo dostali oběd, který se letos podával v penzionu OAZA.
Videokazetu natáčel p.Stanislav Šmíd a jako fotograf učinkoval Zdeněk Dědičík. Za „Deník Litoměřicka“ byla přítomna redaktorka Eva Břeňová. Zásobování vodou zajišťovali pracovníci ze stanice HZS Štětí a Roudnice n.L.
Složení družstva Štětí: Jiří Tomášek, Petr Kricner, Josef Šíma, Rostislav Kožarský, Ivo Šach, Tomáš Kricner, Jaroslav Mikyna.
Soutěžní štáb pracoval ve složení: Vlastimil Sudek, Anna Černá, Jiří Tomášek, Petr Kricner, V.Ernst, Antonín Böhm, Ivana Roubíčková, Václav Hrstka, Jaroslav Šíma, Lucie Mikynová.
Sponzoři byli: Papírna Frantschach, Papírna Norske Skog, fa.Chvalis, zahradnictví Knotek-Veselka, Prumstav Štětí, fe.Ferkl – instalatérský materiál, p.Kostřica – sklo a porcelán.
Členové družstva Stračí organizovali opět, tentokrát ve spolupráci s městskou organizací ČSSD, již oblíbený, jak v místě tak v širokém okolí, Dětský den na lesním hřišti a to 14.června, za krásného slunečního počasí. Letos se nabídla fa.AXIS tuto akci podpořit z důvodu, že by ráda zapojila děti svých zaměstnanců do dění oslav. Členové JSDH ze Štětí, se dostavili s automobilovou stříkačkou s kterou povozili přítomná děcka a pak jim bylo umožněno si zastříkat na cíl. Osvědčená „atrakce“ byla opět jízda na koních. Jako doplňující atrakce byla autoplošina zapůjčena fou.HOLEČEK ze Štětí, která vždy za přítomnosti dospělé osoby, vyzvedla zájemce z řad dětí do výšky a otáčela ramenem o 360 st. Přítomno bylo opět hodně dětí v doprovodu rodičů a další návštěvníci. Hlavním organizačním „motorem“ celé akce byla opět pí.Anna Černá.
Zaměstnanci stanice HZS Štětí organizovali 13. června „Den otevřených dveří“ – hlavně pro místní školy.
Dne 28.června se naše družstvo mužů, na základě pozvání, zúčastnilo v rámci „Hasičské pouti“ soutěže požárních družstev ve Skalici u Nového Boru. Složení družstva bylo: Petr Kricner, Ivo Šach, Jiří Tomášek, Jaroslav Mikyna, Josef Šíma, Petr Vosyka a Jakub Roubíček. Přítomno bylo 23 družstev a naše družstvo se časem 31,74 sek. umístilo na 10.místě.
Zdálo by se, že nic moc, ale když se vezme v úvahu, že rozdíl mezi prvním a desátým místě byly pouhé 4,30 sek., pak to svědčí o poměrně vyrovnaných výkonech. Na 1.místě se umístilo s časem 27,44 sek. SDH Praha-Řepy. Disciplínou byl standartní požární útok na silničním úseku uprostřed obce, dobře organizovaný. Odchylkou snad bylo pouze to, že se nerozlišovali stroje co do výkonu a ani jednotlivé kategorie tj.mužů, žen a dorostu. Časomíra byla elektrická – velmi jednoduchá ale uspokojivě fungující.
Dne 5.července se družstvo mužů opět zúčastnilo soutěže „Klapská proudnice“ v Klapý., okr.Litoměřice. Ze šestnácti soutěžních družstev, obsadili naší 4.místa s časem 48,05 sek.
Složení družstva bylo: Petr Kricner, Ivo Šach, Petr Vosyka, Jaroslav Mikyna, Josef Šíma, Martin Flanderka, Rostislav Kožarský. Jako náhradníci byli Tomáš Kricner a Jakub Roubíček.
Na základě splnění stanoveného statutu týkající se organizování putovního tábora, hlavně zajištění plánované výše finančního rozpočtu, uskutečnil se opět tento tábor v době od 29.6. do 12.7. Zúčastnilo se 23 dětí a 7 dospělých osob. Vedoucím byl tentokráte Jiří Tomášek. Jako dopravní prostředek bylo částečně využito vlakové spojení, což podstatně snížilo celkové náklady. Protože letos nebyly vyplaceny odměny, byl umožněn mimořádný finanční přínos do pokladny sboru – poprvé co se akce provádí pod hlavičkou SDH. Přímou zásluhu na tomto výsledku mají organizátoři tábora a patří jim za to poděkování.
V měsíci červenci se z iniciativy několika členů JSDH zahájila stavební úprava uvnitř společenské místnosti. Začalo obložením stropu sádrokartonovými deskami a instalací nových zářivkových těles – což provedla fa.Poustka ze Štětí. Následně se odstranila stará omítka na všech stěnách a byla nanesena nová. Novinkou je vybudování „barového koutu“, který je velmi vkusně proveden. Tím se zkulturnila případná obsluha při různých organizovaných akcí. Celá akce byla umožněna provést za vydatné finanční pomoci MěÚ Štětí (ved.odboru pí.Roubíčková). Musí se konstatovat, že členové, kteří se zapojili, pracovali s příkladnou morálkou a to zcela zdarma ve svém osobním volnu!
V druhé polovině srpna byla provedena výstavba „silnice“ nad požární nádrží směrem k pohostinství. Kdo tuto akci „vymyslel“ jsme se bohužel nedozvěděli ale pravděpodobně některý úředník na MěÚ. Protože se stavba prováděla bez rozmyslu, dopadlo to tak, že výjezd s požárním přívěsem se t.č.nedá uskutečnit. Důvod „silnice“ byla ukončena obrubníky na stojato, což způsobilo výškový rozdíl oproti terénu cca o 25cm. To je ukázka když se pracuje jen od zeleného stolu a bez použití rozumu. Přitom bývalo stačilo aby se obrubníky zabudovaly na ležato.
Na 30.srpna nás pozval Motoklub Litoměřice za účelem vykonání asistenční služby při srazu motorkářů (různých značek), který se konal v areálu veslařského kanálu v Račicích. Tuto službu provedlo několik členů.
Okrskové námětové cvičení se konalo 6.září v Bechlíně. Téma cvičení bylo: Dálková doprava vody. Okrskovému starostovi se hlásila tato družstva z okrsku SDH Štětí, SDH Bechlín, Předonín a Snědovice. Mimo okrsek SDH Cítov, Klapý a Libkovice. Než se přikročilo k vlastnímu nácviku, konala se porada – instruktáž, kterou provedl velitel SDH Bechlín František Macek, který byl zároveň velitelem cvičení. Cvičení bylo zahájeno v 8:50 hod. od rybníka v Bechlíně směrem na Předonín rozvinutím všech potřebných hadic „B“ t.j. 101 ks v délce 2000m což trvalo do 9:50 hod. Od nasátí vody prvním strojem PPS12 a výstřikem do nádrže v Předoníně uběhlo 22 minut. Pro naplnění hadicového vedení bylo zapotřebí 9240 litrů vody. Vzhledem k tomu, že většina účastníků toto prováděla poprvé, byl to vynikající čas. Konec cvičení byl v 10:11 hod. a následoval úklid techniky. O celé akci bylo informováno operační středisko – 150 v Litoměřicích. Byl zaznamenán menší úraz (tržní rána na pravé ruce člena SDH Bechlín) což bylo ošetřeno na pohotovosti v Roudnici n.L. (5 stehů). Občerstvení ve vzorné kvalitě zajistil starosta SDH Bechlín Jaroslav Macek. Celou akci natáčela na videokazetu pí.Macková. Přítomni byli i redaktoři z Deníku Litoměřicka. Závěrem bylo konstatováno, že cvičení splnilo svůj účel, díky dobré přípravě, kterou provedl Frant.Macek. Jako ukázku provedli zástupci SDH Libkovice, v dobových stejnokrojích, zásah s historickou ruční stříkačkou. Za náš sbor se zúčastnili: Ivo Šach, Jaroslav Mikyna, Rostislav Kožarský, Jiří Tomášek, Petr Vosyka a Vlastimil Sudek.
Na základě našeho pozvání přijelo v pátek 10.října večer sedm členů ze Sboru dobrovolných hasičů Langenlois, Rakousko na návštěvu. Tato návštěva byla původně plánována v září 2002, ale která se v důsledku mimořádné povodně nemohla uskutečnit. Po krátkém přivítání starostou sboru Vlastimilem Sudkem, které se uskutečnilo v nově upravené společenské místnosti zbrojnice, jsme hostům nabídli menší občerstvení ve formě „studené mísy“, kterou připravil Ivo Šach. Přibližně kolem 21.hodině jsme hosté doprovodili do nově otevřeného penzionu OAZA, kde pak byli po celou dobu ubytované a stravované. Můžeme konstatovat, že majitel penzionu pan Ferkl, nám vyšel vstříc ve smyslu toho, že místo ohlášených 12 osob přijelo jen sedm. Podle vyjádření velitele pana Antona Schuh, došlo k náhlému onemocnění několika členů. V sobotu 11.10. po snídani jsme hostům navrhli prohlídku nové části města (okolo Nového nám.) a návštěvu „Štětského jarmarku“, který právě probíhal – což bylo přijato. V 13:00 hodin byl podán oběd, kterého se za náš sbor zúčastnil Václav Ernst. Následně jsme v 15:00 hodin odjeli s hosty do Litoměřic na prohlídku, nově vybudované, okresní stanici HZS, které se zúčastnili i naši členové Oldřich Krejčí, Vlastimil Sudek, Ivo Šach, Jiří Tomášek, Alena Zábranská, Rostislav Kožarský, Jaroslav a Lucie Mikynovi, Petr kricner, V.Ernst. Přivítal nás por.Juraj Ďuriš, zástupce ředitele, který nás provedl celým areálem stanice a podal informace o stavu a funkci stanice. Na závěr nám členové sloužící směny předvedli ukázku tzv. 1.výjezdu po vyhlášení poplachu, což nám ukázalo jak rychle se takový výjezd uskuteční. Vše je řízeno z centrály stanice. Areál má i své vlastní sportoviště, kde si zaměstnanci udržují „fyzičku“. Při závěrečném poděkování za umožnění exkurse, předal pan Anton Schuh menší dárek, který doprovodil slovy: “Jelikož jsme z Langenlois, což je největší vinařská oblast Rakouska, kde toto víno považujeme za „Růži z Langenlois“, chceme předáním několika těchto růží (lahví), Vám vyjádřit svůj dík“. Po návratu do Štětí jsme se shromáždili ve společenské místnosti, kde nám hosté-přátelé předali dárky a to velmi krásnou dřevěnou sošku „Sv.Floriána“ (asi 60cm vysoká) a tři trička a čepice (s nápisem a znakem). Náš starosta jim předal obrázek na kterým je plasticky vyobrazeno historické požární vozidlo, 50 plechovek 0,3l piva a soupravu péro, tužka, CD s hudbou dechové kapely HARMONIE Štětí – co nám věnoval MěÚ. Večeře byla opět v Oáze za účasti několika členů a členek sboru. Strava byla tentokrát podávána formou „Zabijačkové hody“. Vzhledem k tomu, že bylo přítomno méně osob než bylo předpokládáno, projevil se nadbytek podávaných pochoutek. Ačkoliv nám nevyšel plánovaný hudební doprovod pro toto přátelské posezení, přesto nálada, důsledkem dobře naladěného kamaráda z Langenlois, příjemně stoupala a gradovala okolo půlnoci. Později nám paní vedoucí sdělila, že jsme jí silně snížili zásoby sektu a vína. Po ranní snídani, která se uskutečnila kolem 8. hodiny, vyslovili hosté přání zda by mohli odjet o něco dříve než je plánováno t.j. po obědě. Protože nám vedoucí OÁZY odpustila eventuální úhradu za neodebranou stravu a cesta hostů je dosti dlouhá souhlasili jsme s odjezdem, který se uskutečnil v 10:00 hodin, kdy jsme se s přáním brzského shledání, rozloučili.
Jako hosté byli přítomni Anton Schuh velitel SDH Langenlois, Franz Kerschbaum, Ferdinand Auer, Leopold Holzer, Franz Ebner, Günther Weichselbaum, Rudolf Huth. Za sbor se zúčastnili: Vlast. Sudek, Ivo Šach, Jaroslav Mikyna, Lucie Mikynová, Jiří Tomášek, Petr Kricner, Markéta Kricnerová, Alena Zábranská, Jaroslav Dziásek, Rostislav Kožarský, Martin Flanderka, V.Ernst.
Na ukončení soutěžního období v tomto roce se opět uskutečnila v sobotu 18.10. soutěž ŠPIČÁK na lesním hřišti ve Stračí. Dostavila se tato družstva a docílila tyto výsledky:
SDH Předonín – A muži                   44,22 sek.                   1. místo
SDH Předonín – B muži                  135,62 sek.                  5. místo
SDH Bechlín – muži                          52,54 sek.                  2. místo
SDH Štětí – muži                               86,41 sek.                  4. místo
SDH Předonín – ženy                        55,00 sek.                   3. místo
Z pozvaných sborů se nedostavila družstva SDH Vrbice a SDH Snědovice. Přihlášeno bylo i družstvo z SDH Brozany, které se ale taktéž nedostavilo. Funkci časoměřičů zastávali Alena Zábranská a Frant.Černý. Na závěr obdrželi Vlast.Sudek a V.Ernst od soutěžního družstva humorně laděný „Účastnický list“ za spoluúčast v družstvu. Sestava byla: Ivo Šach, Jar.Mikyna, Petr Vosyka, Petr Kricner, Rostislav Kožarský, Jar.Dziásek, Vlast.Sudek, V.Ernst.
Dne 20. října byli členové JSDH pozváni na MěÚ k panu starostovi, kde se formou diskuse kriticky hodnotily některé nedostatky v činnosti jednotky jako např. malá účast na školení a soutěžích. Při tomto setkání sdělil pan starosta, že zastupitelstvo města souhlasí s nákupem nového hasičského auta, za předpokladu, že určitou částí přispějí státní orgány.
Dne 3. listopadu projednal výbor sboru stav členské základny a placení členských příspěvků. Bylo konstatováno, že přes dvě zaslané upomínky, na které nereagovali a také do stanovené doby (31.12.) nezaplatili tyto členové: František Hrstka, Jana Sitová a Jitka Šťastná. Proto výbor, na základě článku 23 odst. C stanov sdružení, rozhodl tyto členové vyškrtnout z evidence.
Dne 7. listopadu od 17:00 hod. proběhlo ve společenské místnosti zbrojnice kolaudační jednání – po rekonstrukci části zbrojnice, při které bylo provedeno:
- výstavba sprch a WC
- odstranění staré omítky a nanešení nové na stěnách ve společ.místnosti, kuchyňce, šatnách a předsíně
- obložení stropu společ.místnosti sádrokartonem a instalaci nových zářivkových těles
- vybudování barového koutu
Tohoto jednání se zúčastnilo několik osob z MěÚ v čele s panem starostou Ant.Böhmem a několik členů sboru.
Ve dnech 13.11. a 6.12. bylo provedeno „ověření znalostí“ členů. Jelikož docházka v plánovaných dnech školení a výcviku je téměř nulová, byla i účast nízká. Celkem se zúčastnilo 13 členů, kteří sice testy úspěšně absolvovali, přesto se ukázalo, že je co zlepšovat.
Z iniciativy členů ve Stračí, se začala 29.11. čistit vodní nádrž (lidový název KAL), kterého se zúčastnili Fr.Černý, Antonín Frencl (hlavní aktéři), Jiří Frencl, Jan Pavlík, Jaroslav Kapras a V.Ernst. Mimo těchto členů pomáhali také občani Karel Konvalinka, Jiří Konvalinka, Ant.Frencl ml., Luboš Božek. Na odčerpání vody byla použita dosud funkční stříkačka PS8, která to zvládla během 5 hodin. Účastníci odpracovali celkem 65,5 hodin. Při závěrečném oplachování dna nádrže a stěn, pomáhali členové ze Štětí Rostislav Kožarský, Antonín Vurm, Jiří Červinka, Jakub Roubíček, Oldřich Krejčí a Ivo Šach s technikou CAS25-ŠKODA 706 RTHP. Akce byla provedena po dohodě s MěÚ.
10. prosince 2003 byl pro SDH slavnostním dnem. Stalo se totiž skutečnosti to o čemž členové JSDH již delší dobu usilovali t.j. že převzali úplně nové požární vozidlo. Skutečnosti se to mohla stát jen proto, že Městský úřad nákup tohoto vozidla financoval. Původně se očekávalo, že obdrží státní dotaci, bohužel zatím se tak nestalo.
Popis: Je to cisternová automobilová stříkačka CAS24 – PRAGA Golden typ 3685 a je určena pro přepravu požárního družstva 1-5 a hasebních prostředků pro požární zásah vodou i pěnou.
Typ motoru                            MAN DO 836 LFL 05
Čistý výkon motoru               180 kW/2400 min.
Náhon                                    4x4
Převodovka                            12 st.vpřed, 2 vzad
Objem palivové nádrže          150 l
Maxim.rychlost vozidla         110 km/hod.
Nádrž na vodu                        2500 l
Nádrž na pěnu                        400 l
Nízkotlak čerpacího zařízení:
jmenovitý průtok vody          2500 l
jmenovitý prac. tlak               0,8 MPa
Vysokotlak čerpacího zařízení:
jmenovitý průtok vody          200 l
jmenovitý prac. tlak               4,0 MPa

Dne 20.12. se uskutečnilo zasedání okresního výkonného výboru a odbor. rad v autokempu v Terezíně. Tohoto jednání se zúčastnili Vlast.Sudek a V.Ernst. V průběhu tohoto jednání bylo mimo jiného konstatováno, že se projevuje dosti velká neznalost stanov SH ČMS u členů sdružení a sborům se doporučuje podle možnosti toto zlepšit. Na základě této výzvy a našeho plánu školení, byli výborem jmenovány osoby, které by školení měli provádět a to Vlast.Sudek, Ivo Šach, Jiří Tomášek a V.Ernst.
T.zv. výjezdová jednotka měla v tomto roce složení: velitel jednotky Jiří Tomášek, velitel družstev Ivo Šach a Jindřich Červinka, strojníci Pavel Dvořák, Rostislav Kožarský, Petr Kricner, Jaroslav Mikyna, Antonín Vurm, Josef Zalabák, členové jednotky Antonín Beer, Jaroslav Dziásek, Oldřich Nevečeřal.
Radou MěÚ schváleno 16.1.2003. Od 2.6. je zástupcem velitele Ivo Šach.
Výbor dne 7.4. schválil, že zápisy z jednání výboru bude nyní provádět Alena Zábranská. V.Ernst ji bude zastupovat při její nepřítomnosti.
Dne 10.4. se konalo shromáždění starostů SDH v Kulturním domě v Terezíně. V průběhu tohoto jednání byl zvolen nový starosta okresního sdružení p.Josef Mikeš z Terezína.
Ve dnech 15. až 19.4. absolvoval Ivo Šach kurs velitelů a Jaroslav Mikyna kurs strojníků v učilišti Bílé Poličany. Náklady hradil MěÚ.
18. dubna se zúčastnili Vlast.Sudek a V.Ernst na OSH pravidelného školení preventistů obcí. Po úspěšném složení testu obdrželi odznak preventisty III.tř.
Ve dnech 30.4. a 1.5. provedla fa. ARBES ze Štětí, opravu střechy (nové eternitové desky) na nynější pož. zbrojnici ve Stračí.
V průběhu měsíce května nám MěÚ Štětí poskytnul příspěvek na činnost.
Fa. TOVA (Václav Tošner) se sídlem v Roudnici n.L., nám formou sponzorského daru zdarma opravila sklolaminátovou nádrž na vodu, kterou používáme při soutěžích. Vlastní práci provedl Bohumil Náprstek.
I v tomto roce se prováděli preventivní kontroly v objektech, které spravuje MěÚ. V domě sociální péče ve Školní ul. 700 (vagon) se podle přání Domovní správy provádějí kontroly měsíčně.
V měsíci prosinec jsme obdrželi dopis od přátel z Langenlois, v kterém nám ještě jednou děkují za zaslané CD-diskety a obrázky z jejich pobytu ve Štětí (10.-12.10.2003).

 
 

Facebook

hodiny