Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 2002

2002
(kronikář Václav Ernst)

 

Výroční valná hromada se konala 19. ledna od 14 hodin ve společenské místnosti zbrojnice za přítomnosti 43 členů sboru, 4 členové se omluvili. Schůzi vedl Vlastimil Sudek, starosta sboru, který přivítal přítomné včetně hostů což byli :
p.Antonín Böhm, starosta města Štětí
Kpt. Brzák z okresního HZS Litoměřice
p. Pavel Doubrava, člen výkonného výboru ÚSH ČMS a ředitel krajské odbočky Hasičské vzájemné pojišťovny
p. Ladislav Špitálský plus dva členové z SDH Přerov n. Labem
por. Juraj Ďuriš, velitel okresní stanice HZS
Miroslav Svoboda, starosta SDH Předonín
Jaroslav Vocásek st. a Jar. Vocásek ml. z Předonína
Karel Pabiška z SDH Snědovice
Miroslav Kuchař, starosta SDH Račice
František Houžka, starosta SDH Vrbice
2 redaktoři z deníku Dnešní Litoměřicko
Následovalo uctění památky všech zemřelých včetně hasičů v Americe, kde 11.září 2001 došlo k teroristickému útoku při kterém zahynulo tisíce obyvatel i velký počet hasičů. Dále dvou hasičů, kteří dne 8.1.2002 v Brně vstoupili do ohnivého pekla za účelem zachránit dvě pohřešované osoby, z něhož bohužel již nevyšli. Byli to 32letý npor. David Kužuský a 28letý Jaroslav Gargula. K této tragedii přispělo i to, že únikové cesty byly neprůchodné.
Zpráva o činnosti sboru v roce 2001, která byla obšírná a velmi dobře zpracována, přednesl Vlastimil Sudek a která je uložena ve složce zápisů z jednání výboru. Následně předal p. Antonín Böhm, finanční odměny za aktivní činnost těmto členům sboru : Vlast.Sudkovi, Ivu Šachovi, Jindřichu Červinkovi, Jiřímu Tomáškovi, Petru Kricnerovi, Rostislavu Kožarskýmu, Jaroslavu Mikynovi, Oldřichu Krejčímu a Václavu Ernstovi. Jelikož se v průběhu roku několik členů dožije určitého věku, byli jim již nyní předány dárkové balíčky – jsou to Anna Černá (50), Frant.Kratochvil (50), Jaroslav Kapras (50), Petr Koros (51), Josef Podrábský (50), Karel Holeček (50), Jaroslav Mokrý (60). Novým členům Kateřině Fialové, Lucii Mikynové, Josefu Šímovi a Janě Sitové byly předány členské průkazy.
Změna ve složení výboru nastala tím, že o uvolnění z funkce zažádali Miloslav Rutterle, Jindřich Červinka, Josef Juriga a Marcela Cruzová. Na jejich místa byli zvoleni nový členové, takže jeho složení je nyní toto : starosta Vlastimil Sudek, velitel Jiří Tomášek, pokladník A.Černá, jednatel V.Ernst, ved.mládeže Markéta Balcarová a členové Petr Kricner, Rostislav Kožarský, Zábranská Alena. Jelikož sbor má více než 30 členů, bylo nutno podle stanov, volit revizní radu. Ke stávajícímu revizoru Františku Kratochvílovi byli ještě zvoleni Antonín Vurm a Stanislav Kukla.
Jako delegát na okrskovou valnou hromadu byli zvoleni Jiří Tomášek, Petr Kricner, Markéta Balcarová. Bylo schváleno složení štábu soutěže o „Putovní pohár města Štětí“ a to : Antonín Böhm, starosta města, Vlastimil Sudek, Jiří Tomášek, Anna Černá, Miloslav Rutterle, Petr Kricner, Jaroslav Šíma, Markéta Balcarová, por.Juraj Ďuriš, Václav Ernst a pí.Roubíčková z MěÚ.
V diskusi vystoupil Pavel Doubrava, který podal informace o plánovaných akcích v r.2002 a poukázal na výhody, které vyplívají z uzavírání zákonného pojištění motor.vozidel u HVP, kdy sbor může získat slušné finanční prostředky. Jako občerstvení bylo podáváno pivo, limo, káva a guláš, který uvařila pí. A.Černá.
Stav členské základny k 31.12.2001 je celkem 68 členů, z toho je 15 žen. Věkové skupiny jsou 14 členů do 18 let, 12 čl. do 26 let a 42 nad 26 let. Potěšitelné je, že se jeví zájem u mladých. Na základě obdrženého pozvání na slavnostní otevření nového tzv. Bezpečnostního centra (v Langenlois), odjela v sobotu 4.5. naše delegace ve složení Vlastimil Sudek, Jiří Tomášek, Ivo Šach, Rostislav Kožarský, Petr Kricner, Markéta (Balcarová) Kricnerová, Jaroslav Dziásek, Alena Zábranská, Václav Ernst a jako šofér a zástupce starosty města pan Antonín Šimral. Na místo určení jsme dorazili v 19 hodin (345km). Na místě nás očekával určený průvodce pan Johan Kerschbaum, který nás dovedl do internátu zahradnické školy, kde jsme byli ubytováni. Následně jsme byli odvezeny do restaurace na večeři, kde již bylo shromážděno několik desítek hasičů, jak místních tak i z okolních sborů. Po večeři nastala velmi sváteční atmosféra při které pak Antonín Schuh, velitel místních hasičů, po krátkém proslovu, předal zástupcům jednotlivých delegací Pamětní list a knihu o historii města a hasičského sboru Langenlois. Hosté se revanžovali různými dárky. Za náš sbor jsme předali bronzovou sošku hasiče a jako doplněk 48 plechovek 10o piva Gambrinus. Setkání byl přítomen také zástupce starosty města pan Erich Kronerer. Je třeba se zmínit o večeři, která byla takového „rozměru“ že ne všichni jsme to dokázali sníst. Dne 5.května, po vydatné snídani v jídelně zahradnické školy, jsme odjeli do místa konání slavnosti – shromaždiště. Po nástupu domácích a hostujících hasičů s historickými prapory, jsme odpochodovali do prostoru před požární zbrojnicí, kde se shromáždili místní občané a veřejní činitelé, starostové okolních obcí a zástupci zemských orgánů. V osm hodin byla zahájena polní mše knězem, který je taktéž členem místního sboru a v 8:45 hod. měl projev pan Heinz Altmann, člen městské rady.
Následně přednesli zdravici ekonomický rada Willi Sauer za dolnorakouský zemský svaz Červeného kříže, zemský velitel Wilfried Weisgärber za hasičský svaz dolnorakouska, za ochranu životního prostředí okresu Krems starosta pan Walter Harauer, starosta města Langenlois komerční rada p.Kurt Renner, zemský rada Mgr.Wolfgang Sobotka, zastupující zemského hejtmana Dr.Ervina Prölla. Slavnostní projev a oficiální otevření nového Bezpečnostního centra, pronesl ministr spolkové vlády Dr.Ernst Strasser.
Následovala volná prohlídka celého areálu kde nyní sídlí mimo dobrovolných hasičů ještě policie, Červený kříž a odbor životního prostředí. Po celou dobu bylo v hojném počtu (množství) k dispozici zdarma občerstvení (jídlo a pití), což zajišťovala místní vojenská posádka. Ve 14 hodin bylo zahájeno působivé ukázkové cvičení zásahu a záchrana osob ve spolupráci hasičů, Červeného kříže, policie a ochrany životního prostředí na téma „Havarie aut a zraněné osoby“. Během cvičení přistála také helikoptéra rakouských záchranářů.
V 15:30 hodin jsme se rozloučili a nastoupili zpáteční cestu. Domů jsme dorazili okolo 21.hodiny. Cesta tam i zpět proběhl bez problémů a byla umožněna tím, že jedno vozidlo nám poskytl MěÚ bez úplaty a které řídil p.Antonín Šimral a druhé vozidlo nám zapůjčila firma SOZOL – p.Frydrych, za což jim patří naše upřímné poděkování – což také následně písemně provedl starosta sboru Vlast.Sudek. Všem účastníkům se zájezd, pobyt a průběh oslav velmi líbil. Pan Ivo Šach pořídil o zájezdu záznam na videokazetu, kterou nám daroval a je uložena v archívu. Nedostatkem návštěvy bylo naše nejednotné oblečení.
Dne 27.dubna se konala svatba dvou našich členů a to Petra Kricnera a Markéty Balcarové. Samotný akt svatby se konal na zámku v Libochovicích. S blahopřáním jsme předali novomanželům malý dárek. Tato událost byla dne 9.října završena narozením syna Lukáše.
V neděli 28.dubna spolupracovalo několik našich členů s pracovníky zahradnictví KNOTEK-VESELKA na těžbě dřeva pro vatru v polesí Ješovice. Vlastní hranice vatry se stavěla v pondělí odpoledne. Po dobu pálení vatry konali naši členové asistenční službu.
Ve dnech 25. a 26. května se zúčastnily, po několikaleté pause, nově přijaté členky, které se sdružily v kolektivu mladých hasičů, hry PLAMEN v kategorii „Dorostenky“, která proběhla na hřišti v Předoníně. Družstvo soutěžilo ve složení : Iva Matušková, Jitka Šťastná, Jana Sitová, Katka Fialová, Marcela Cruzová, Andrea Šmídová a Tereza Vojtová. Vedoucí kolektivu byla Markéta Kricnerová. Ačkoliv se této hry zúčastnily poprvé, umístily se na 1.místě, což byl velmi překvapující ale především velmi dobrý výkon. V jednotlivých disciplínách docílily tyto výsledky :

Závod požární všestrannosti          38 bodů
Běh na 100m s překážkami           185,4 sek.  
Požární útok                                   57,1 sek.
Test                                                 0 trest.bodů

Pomoc při přípravě techniky pro PÚ ochotně poskytli Petr Kricner, Ivo Šach a Jaroslav Mikyna. V důsledku tohoto umístění měl tento kolektiv právo se zúčastnit krajského kola. Této možnosti se ale vzdal z důvodů přípravy na soutěž ve Štětí (8.6.), která se konala v rámci 130.výročí založení hasičského sboru. Tím umožnily postup družstvu Bechlín.
1.června proběhla za pěkného počasí na hřišti v Bechlíně okrsková soutěž dospělých a zároveň se konala soutěž mládeže „O putovní pohár SDH Bechlín“. Obě soutěže se konaly v rámci 100.výročí založení hasičského sboru Bechlín. Soutěžilo se v disciplíně Požární útok podle pravidel požárního sportu s vodou. Terče byly plechovky na stojanech.
V kategorii muži, soutěžila družstva s těmito výsledky :
SDH Štětí                           34,1 sek.
SDH Bechlín - A                35,2 sek.
SDH Bechlín - B                38,2 sek.                            
SDH Předonín                    42,2 sek.
SDH Vrbice                        55,3 sek.

Kategorie ženy:
SDH Bechlín                       33,6 sek.
SDH Štětí                            36,7 sek.
SDH Předonín                     42,0 sek.

Složení družstev Štětí bylo :
Muži - Jiří Tomášek, Tomáš Kricner, Josef Šíma, Jaroslav Mikyna, Petr Kricner, Martin Klíma, Rostislav Kožarský. Náhradníci : Ivo Šach, Jaroslav Dziásek.
Ženy – Andrea Šmídová, Jana Sitová, Marcela Cruzová, Jitka Šťastná, Katka Fialová, Iva Matušková, Tereza Vojtová.

Další soutěž, které se naše družstvo mužů zúčastnilo byla dne 5.července v Klapý, kde získali 4.místo. Složení družstva bylo – Petr Kricner, Jaroslav Mikyna, Josef Šíma, Ivo Šach, Tomáš Kricner a další dva jsme si „půjčili“ od jiného sboru.
Dne 27.července následovala další soutěž a to v Čížkovicích ve složení : Jaroslav Dziásek, Petr Kricner, Jaroslav Mikyna, Josef Šíma, Martin Klíma, Rostislav Kožarský, Tomáš Kricner. Výsledek byl tentokráte o něco slabší tj. 6.místo.
Plánovaná soutěž ŠPIČÁK, která se nyní koná jako závěr soutěžního období a měla se konat dne 19.října ve Stračí, se pro nečekanou poruchu techniky a mimořádnou nepřítomnost několika členů, anulovala. Ostatní sbory byly informovány.
V sobotu dne 1.června se konal na lesním hřišti ve Stračí již tradiční „Dětský den“, jehož hlavním organizátorem byla paní Anna Černá a její rodinný příslušníci. Spoluúčast na této akci měla tentokráte i politická strana ČSSD, která přispěla finančně na nákup různých cen. Další finanční prostředky byly získány sběrem druhotných surovin, provedený členy sboru ze Stračí a jejiž odvoz do sběrny zajistil František Černý s několika mládežníky z obce. Všem přítomným tj.dětem i rodičům dětí se průběh akce líbil. Také počasí se vydařilo – bylo krásné slunečné. Největší oblibě se těšila projížďka na živých koní, které zapůjčil pan Janoušek z Radouně.
18.ročník soutěže „O putovní pohár města Štětí“ se konal 8.června na místním sportovním stadionu TJ Frantschach (papírna).
Velitelem soutěže byl           Vlastimil Sudek
Hlavní rozhodčí                    Jaromír Kačírek z okresu Louny
Ostatní rozhodčí                    Jaroslav Pém a Josef Kučera z okresu Louny, František Černý z Horních Beřkovic, František Houžka z Vrbice, Miroslav Svoboda z Předonína, Bořivoj Husák z Černěvse.
Časomíra elektrická z SDH Štrbice, okres Teplice
Hlasatelé                                František Kratochvil a Antonín Šimral
Technická četa                       5 vojáků z VÚ Benzina
Zdravotnická služba              4 členové z místního ČČK
Diplomy vypisoval                František Kubricht z Mnětěše
Další organiz.pracovníci        Jaroslav Šíma, Jaroslav Mikyna st.
Dovoz vody zajišťovala         Pož.stanice Štětí a Roudnice n.L.
Letošní soutěž se konala jako první část oslav 130.výročí založení dobrovolného hasičstva ve Štětí, pod patronací pplk. Vratislava Urbánka ředitele okresního HZS Litoměřice a pana Antonína Böhma, starosty města. Přítomni byli také Pavel Doubrava, ředitel krajské pobočky Hasičské vzáj.pojišťovny Ústí n.L. a p.Šrámek vedoucí odboru CO při okresním úřadu Litoměřice.
Již několik dnů před soutěží vydatně pršelo a bohužel ani v průběhu vlastní soutěže jsme se nedočkali očekávaného sluníčka. Ale ani toto nepříznivé počasí neodradilo 16 družstev mužů a 6 družstev žen, aby se ráno přihlásila při presentaci. V 8:45 hod. se konalo tradiční setkání velitelů soutěžních družstev a dalších činovníků se starostou města, který popřál soutěžícím dobré výsledky, což zakončil přípitkem sklenkou sektu. Průvodu městem se zúčastnili hosté z Přerova n.Lab. s vedoucím Ladislavem Špitálským, kteří se představili s historickou ruční stříkačkou taženou koňmi (od pana Čmejly z Chodoun) a hosté z Českého Brodu, kteří přijeli hasičským automobilem PRAGA RN z roku 1928, doprovázenou osádkou v historických uniformách. V čele průvodu šli praporečníci Jaroslav Mikyna a Jaroslav Dziásek, kteří nesli prapor sboru a SH ČMS. Do kroku nám vyhrávala 60ti členná štětská dechová kapela HARMONIE doprovázena 20ti člennou skupinou mažoretek. Vlastní soutěž byla zahájena kolem 9:45 hodin a jako první nastoupilo družstvo mužů z SDH Liběšice. Průvodním jevem během soutěže bylo několik slabších (ale mokrých) dešťových spršek. Všechna družstva se statečně poprala s nepřízní počasí a ukázala, že jim to nezabrání předvést své umění. Časomíra včetně obsluhy byla z SDH Štrbice a měla sklopné terče. Již v průběhu soutěže byly slyšet připomínky k tomu, že některá družstva používají tzv. „vylepšené“ stroje a hadice o menším průměru, což ovlivňuje výsledné časy. Tento fakt se odrazil po skončení soutěže – což bylo kolem 12.hodiny, že při vyhlašování výsledků se některá družstva na protest vzdálila a nepřevzaly ceny. Družstva, která se umístila na 1.místech v jednotlivých kategoriích, získala putovní pohár a do trvalého držení obdržela repliku poháru. Jako občerstvení obdrželi účastníci párek a limonádu. Domácí družstva, hosté, rozhodčí a ostatní organizační pracovníci dostali oběd, který byl podáván v penzionu OAZA (u stadionu). Zaznamenána byla také jedna pojistná událost a to, člen družstva SDH Bechlín pan Roman Komárek si poranil sval na stehně levé nohy. První ošetření provedli přítomní členové Červeného kříže a pak byl dopraven do nemocnice v Roudnici n.L. Z této soutěže byla „natočena“ videokazeta což provedl p. Velitš Lubomír. Pro družstvo žen bylo pro tuto soutěž zakoupeno 10 sportovních souprav včetně triček s potiskem „SDH Štětí“. Tyto obleky jsou určeny výhradně na soutěže. Soutěž nám pomohli zajistit tyto sponzoři :
MěÚ Štětí, papírna Frantschach, rakouská fa.VAM, papírna Norske Skog Štětí, Knotek-Veselka - zahradnictví, František Verzich – autoopravna, SCHULTE – výroba malíř.válečků, LUNA – zlatnictví (L.Čermák), Tomáš Weber železářství, Průmstav Štětí, Frant.Ferkl – instalatérství, STAP – Prokop Starý, NOVITO, 2JCP, CHVALIS hydraulika. Všem firmám patří upřímné poděkování.


Účastníci soutěže a jejich výsledky (v disciplíně Pož.útok)

Kategorie : ŽENY

Start.č.

SDH

Okres

Čas

Pořadí

34

Hrobce

Litoměřice

27,98 s.

1.

36

Chrášťany

Litoměřice

70,11 s.

6.

33

Štětí

Litoměřice

47,45 s.

3.

31

Terezín

Litoměřice

59,67 s.

4.

32

Předonín

Litoměřice

64,85 s.

5.

35

Klapý

Litoměřice

47,37 s.

2.

 

Kategorie : MUŽI

Start.č.

SDH

Okres

Čas

Pořadí

15

Štrbice A

Teplice

20,29 s.

1.

17

Chrášťany

Litoměřice

22,37 s.

2.

11

Štrbice B

Teplice

23,95 s.

3.

16

Hrobce

Litoměřice

25,37 s.

4.

tyto družstva měla upravenou techniku

3

Štětí

Litoměřice

31,98 s.

5.

8

Terezín

Litoměřice

33,81 s.

6.

9

Budyně n.O.

Litoměřice

34,34 s.

7.

5

Dřemčice

Litoměřice

34,36 s.

8.

2

Vrbice

Litoměřice

34,77 s.

9.

10

Bechlín

Litoměřice

35,38 s.

10.

18

Děčany

Litoměřice

36,40 s.

11.

13

Chudoslavice

Litoměřice

36,41 s.

12.

1

Liběšice

Litoměřice

36,67 s.

13.

4

Chraberce

Louny

43,13 s.

14.

12

Předonín

Litoměřice

47,13 s.

15.

6

Snědovice

Litoměřice

nepl.pokus

16.

 

Sestavy družstev Štětí – MUŽI             ŽENY :
Jiří Tomášek                                          Marcela Cruzová
Petr Kricner                                           Kateřina Fialová
Tomáš Kricner                                       Tereza Vojtová
Josef Šíma                                              Iva Matušková
Martin Klíma                                         Jana Sitová
Jaroslav Mikyna                                    Andrea Šmídová
Rostislav Kožarský                               Alena Zábranská
Ivo Šach                                                Lucie Mikynová
Jaroslav Dziásek                                   Markéta Kricnerová          

 

Tragedie ničivé povodně postihla velkou část naši republiky v podobě ohromných záplav, které překonaly tzv. „stoletou vodu“. Vyžádala si mnoha miliardové škody na majetku, ale bohužel také řadu lidských životů.
K území, která byla postižena patřil také štětský region. Možné zvýšení hladiny Labe bylo avizováno již několik dnů před 8. srpnem, kde vyl v 7:00 hodin ráno vyhlášen 1. stupeň povodňové aktivity, který platí pro Štětí dosahne-li hladina na mělnickém vodočtu úrovně 4,06 m. V té době nikdo netušil co přinesou dny příští, jaké nebezpečí a doslova pohromy pro celý region. Po vyhlášení 2. stupně tj. 5,46 až 10,8 m zasedala 12. 8. povodňová komise jmenovaná radou města. 3. stupeň povodňové aktivity byl vyhlášen v úterý 13. 8. kdy hladina Labe dosáhla úrovně 5,86 m v 7:00 hodin. Vysoká voda, která dále stoupala rychle zatopila obec Hněvice, polovinu Počeplic, tři panelové domy-přízemí ve Štětí v Litoměřické ul. včetně objektů na silničním obchvatu podél Labe a ušetřeno nezůstalo ani Husovo náměstí. Spodní vodou tj. kanalizací, byly zatopeny i částečně ulice 9. května, 1. máje a Viničná. V řadě domů se začala objevovat voda ve sklepních prostorách a pod vodu se postupně dostala větší část Mírového náměstí včetně části pěší zóny a autobusového nádraží. K první evakuaci došlo ve středu 14. 8. ráno a to domů pod silničním obchvatem následně pak část Počeplic a Hněvic. Vzhledem k neustále stoupající vodě musela být v 17 hodin evakuována Dohnalova ulice a o hodinu později i Litoměřická ulice. Právě zde někteří občané nevěřili, že hladina Labe bude i nadále stoupat a to až k jejich příbytkům tak, že budou ohroženy jejich životy a nabízenou evakuaci prostě odmítli.

Nakonec nezbylo nic jiného než, že je v pozdějších hodinách museli evakuovat pomocí raftů naši členové a členové HZS – stanice Štětí. Celkem bylo evakuováno 600 osob. Hladina Labe kulminovala ve čtvrtek 15. 8. okolo 17 hodin, kdy byl na mělnickém vodočtu zaznamenán stav 10,24 metrů. V té době byla hladina vody až nad zábradlím obchvatové silnice. Postupně byla zatopena prodejna „Penny Market“ a voda dosahovala až k městskému kinu. K místním hasičům, kteří zasahovali nepřetržitě od začátku povodně, se postupně přidávali vojáci, kterých bylo ve Štětí každý den průměrně 60. Pomáhalo také mnoho dobrovolníků nejen z našeho regionu např. SDH Snědovice, ale i z dalších míst republiky. Do našeho města přijeli hasiči až z Olomouce a Kroměříže, které zapůjčili 30 vysoušečů. Pochopitelně i všem občanům, kteří se podíleli na různých pracích, velké poděkování a uznání.
Po opadnutí vody bylo zahájeno posuzování stavu budov, které byly zatopeny. Byl vydán zákaz vstupu do 25 objektů a tři demoliční výměry, převážně v obci Počeplice, které spolu s Hněvicemi povodeň postihla nejvíce a způsobila zde, stejně jako na dalších místech republiky škody nedozírné výše a tisícům lidí osobní a rodinné tragedie z jejichž následků se budou ještě dlouho vyrovnávat. Drama, které se odehrálo, podstatně ovlivnilo události celé naší země. Drama, které ze svých domovů vyhnalo na 220.000 osob a při kterém přišlo o život 17 lidí. Drama, které trvalo týden, ale dohra bude trvat mnoho měsíců a bude stát až 100 miliard korun. Během dnů od 7. do 16. srpna 2002 se odehrálo nevyčíslitelné množství příběhů. Většina z nich vyústila v životní zkušenosti, která by se neměla zapomenout. Zaznamenat jednotlivé události, které se v těchto dnech odehrály, není v našich silách.
Citace několika článků denního tisku:
Vše začalo uprostřed druhého týdne v Novohradských horách. Při vydatných deštích se zde rychle plnilo koryto řeky Malše. Voda začala nabírat na síle. Proud vody dokázal z vozovky strhnout i osobní auta, byly první lidské oběti. Ve čtvrtek 8. 8. běsnění vody pokračovalo. V pátek 9. 8. dorazila voda už do Zbraslavi a Praha vyhlásila 3. stupeň povodňové aktivity. Řeka nesla sebou trosky pěti mostů. V sobotu 10. 8. se většina řek zklidnila a lidi se domnívali, že nejhorší již pominulo. V pondělí 11. 8. však v západních Čechách začalo znovu silně pršet. Od pondělí se od jihu hnala záplavová vlna katastrofických rozměrů. České Budějovice byly zatopeny a nebyly odnikud přístupné. V podvečer se musel evakuovat Písek, Strakonice, Štěchovice. Před půlnocí začaly přehrady Vltavské kaskády výrazně vypouštět a na Prahu se začala valit stoletá voda. Začala evakuace některých částí Prahy. Do rána praskly hráze sedmi rybníků. Ve středu 14. 8. bylo již jasné, že bude překonána hranice stoleté vody. Bylo zalito Metro. Začaly padat první činžovní domy. Ve čtvrtek 15. 8. bylo nejdramatičtěji v okolí Mělníka. Byla zaplavena chemička SPOLANA v Neratovicích. Rozvodněné Labe vytvořilo mezi Roudnicí n.L. a Litoměřicemi obrovské „jezero“ dlouhé cca 20km a široké cca 8km (což představovalo asi 50 Máchových jezer). Pod vodou byly obce Bohušovice n.O., Budyně n.O., České Kopisty, Dobkovičky, Hněvice, Hrobce, Křešice, Libochovany, Libochovice, část Litoměřic, Malé Žernoseky, část Roudnice n.L., část Štětí, Terezín, Velké Žernoseky, Žalhostice, Vědomice, Račiněves, Předonín, Snědovice a Střížovice. V Ústí n.L. se hladina zastavila na rysce 11,85m. V pátek 16. 8. a v sobotu začala hladina pomalu opadávat. Škody, které povodeň způsobila jak na majetku nebo ve formě lidské tragedie, se dají těžko popisovat. (Částečně to snad mohou dokumentovat obrázky z denního tisku, které jsou uloženy v samostatné složce v archivu sboru.) Vodou bylo postiženo 6% území státu, přičemž asi 2.000 domů bylo zničeno a cca 30.000 jich bylo poškozeno. Rozsah povodně se posuzoval spíše jako 500letá voda!! Vědci připisují vinu za poslední výstřelky počasí, které má z posledních pár dní na svém kontě v Evropě a Asii celkem 140 obětí, nechvalně známému klimatickému fenoménu ElŇino. Tento jev, objevující se přibližně dvakrát za dekádu, je v poslední době umocňován globálním oteplováním a vyvolává ho změna teploty povrchových vodních mas v rovníkových částech oceánu. Ty pak vedou ke změně větrů a režimu vodních srážek. Složité vzájemné souvislosti těchto změn umožňují jednoznačně označit „viníka“ klimatických abnormalit.
Region Štětí vykázal následně tyto škody:
Celkové škody se odhadují na cca 251 milionů Kč a z této částky připadá zhruba 40 mil.Kč na obecní majetek. Z pohledu jednotlivých obcí se škody pohybují cca v částkách – Štětí 195 mil., Hněvice 20,5 mil., Počeplice téměř 15 mil.Kč. Celkem bylo zatopeno 140 bytů, z toho rodinných domků v Hněvicích 46, v Počeplicích 34 a ve Štětí 29. Dále 31 bytů v panelových domech a asi 187 sklepů. Největší škody ve Štětí byly zaznamenány v objektech základní školy v Ostrovní ulici, kde došlo k zatopení suterénu, ve kterém jsou dílny a tělocvičny. Ohromné škody vznikly v centrální školní kuchyni, kde voda dosahovala až ke stropu, na nedávno opraveném kostele sv. Šimona a Judy, Střední odborné škole a Vyšší odborné škole obalové techniky (asi 5-6 mil. Kč). Na Husově náměstí došlo k zatopení rodinných domků, obytnému domu tzv.“koželužny“, zcela pod vodou byly domky pod silnicí Štětí – Litoměřice. Všichni členové našeho sboru, kteří byli zapojeni a zúčastnili se jakoukoliv formou této kritické situaci, tím prokázali, že Sbor dobrovolných hasičů je připraven pomoci bližnímu v nouzi. Za to jim patří uznání a upřímné poděkování. Celkem bylo od vyhlášení povodňové aktivity ve dnech 13. – 31. 8. odpracováno 2415 hodin.
V průběhu záchranných prací se objevilo i nevhodné chování některých občanů vůči hasičům, což bylo velmi odpuzující! Vyskytlo se i pár nezodpovědných osob, kteří se vydávali za členy SDH a snažili se „dirigovat“ činnost s odvoláním na „pověření“, které dostali – což bylo trestuhodné počínání! Sbor obdržel děkovný dopis od přednosty okresního úřadu a krizového štábu v Litoměřicích, za pomoc, která byla poskytnuta v době povodně. V měsíci listopadu jsme obdrželi další děkovný dopis od místního Svazu tělesně postižených – základní organizace specifická TP Štětí. Taktéž výbor Českého zahrádkářského svazu Hoštka 2 – Labské vinice, nám zaslal písemné poděkování za pomoc při odstraňování spadlých stromů v důsledku povodně. Dne 25. 10. se z iniciativy MěÚ konala ve společenské místnosti zbrojnice schůzka účastníků na pracích při povodni.
V okresu Litoměřice bylo v akci 44 sborů z okresu, 128 sborů v České republiky plus brigáda z Polska a vojenské jednotky.
Jako druhá část oslav 130. výročí založení dobrovolného hasičstva ve Štětí, se měla 7. září konat, včetně výstavy historické a nové požární techniky včetně ukázky zásahu provedené členy HZS Štětí a členy SDH. Po schůzi se měla konat taneční zábava. Pozvání přijali přátelé z rakouského Langenlois. Vše bylo připraveno, ale náhle vyvstal nečekaný problém s ubytováním. V téže době se totiž mělo konat mistrovství republiky ve veslování na račickém kanálu, což nám v době příprav oslav nebylo známo. Na poslední chvíli jsme našli možnost ubytování v Horních Počaplech. Až na některé drobnosti jsme už čekali jen na určený den. Pak ale nastala, již dříve popsaná, nečekaná přírodní katastrofa ve formě povodně. V důsledku toho a práci na povodni, se plánovaná schůze musela anulovat. Přátelům do Langenlois jsme sdělili, že se celá akce odkládá na neurčito. Při telefonickém hovoru jsme se dozvěděli, že i oni měli abnormální situaci související také s povodní. Dne 7. 10. bylo na výborové schůzi usneseno, že program odložené slavnostní schůze se spojí s výroční valnou hromadou plánovanou na 11. 1. 2003. Vzhledem k období kdy se nevědělo jak se „paní Zima“ projeví, nepozveme přátele z Langenlois a pozvání obnovíme v nejbližší vhodné době.
Letošní putovní vodácký tábor VLTAVA, konaný ve dnech 30. 6. až 14. 7. 2002, který organizuje vždy několik členů našeho sboru a který se koná pod hlavičkou SDH Štětí, byl opět předmětem kritiky. Důvodem byly nedostatečně podané informace o přípravách a zajištění vlastního provedení tábora. Hlavním vedoucím byl Stanislav Kukla, který se ale nikdy jednání výboru nezúčastnil. Myšlenka konání tábora je sice dobrá, ale bohužel zatím nemá kladný dopad na celkovou činnost sboru. Další nespokojenost je tím, že účastníci jsou převážně „cizí“ tj. mimo oblast Štětí.
I v tomto roce byli naši členové Vlastimil Sudek a Václav Ernst pověřeni MěÚ provádět preventivní protipožární kontroly v objektech, které vlastní MěÚ. V průběhu roku bylo ve spolupráci s Domovní správou provedeno 44 kontrol ve 34 objektech – nebytových prostorách. Následovalo 5 dohlídek na zjištěné nedostatky. V důsledku zákonných změn, absolvovali jmenovaní dne 1. 3. na OSH Litoměřice odbornou přípravu preventistů PO v rozsahu tématického plánu rozvrhu odbor. přípravy se zaměřením na právnické osoby, obecní a městské úřady a jejich povinnosti při zabezpečení PO v obci.
Dne 10. 12. bylo provedena informační přednáška o PO obyvatelům Domu sociální péče ve Školní ulici 700, kterou organizovala Domovní správa paní Šmejkalové a která trvala asi 20 minut.
V měsíci květnu provedl Antoní Frencl novou omítku na objektu požární zbrojnice (dříve objekt Svazarmu). Materiál zajistil MěÚ.
Do areálu zbrojnice byla přestěhována plechová bouda, která dosloužila jako autobusová čekárna na návsi. Bude sloužit jako uložiště pomůcek na Dětský den. Bouda byla doplněna vraty (svařoval Jan Pavlík).
Na základě rozhodnutí MěÚ a souhlasu členů SDH – družstvo Stračí, byla v měsíci červenci zahájena přestavba stávající požární zbrojnice na pohostinskou provozovnu, která byla dokončena v říjnu 2002. Po dokončení stavební úpravy, obdržel sbor dne 4. 11. nabídku na provozování pohostinství (jako použití nebytových prostor) včetně sociálního zařízení s plošným výměrem 64,22m2. Na základě jednání ve výboru sboru a projednání se členy ve Stračí dne 29. 11. neprojevil nikdo zájem. V důsledku toho bude nyní sloužit bývalý objekt Svazarmu jako naše zbrojnice. Byly provedeny nátěry oken a dveří – zapojeno bylo 5 členů. Nedostatkem je špatný stav střešní krytiny což způsobuje prosakování vody při dešti.
Dne 7. září organizovala z vlastní iniciativy pí Anna Černá diskotéku pro školní mládež v areálu zbrojnice a při tom odpracovala 12 hodin.
Novoroční přání ve formě pohlednice, které navrhnul Petr Kricner, bylo schváleno k realizaci. Bylo zasláno všem sponzorům a příznivcům našeho sboru.
V letošním roce nastoupil základní vojenskou službu Oldřich Nevečeřal a Oldřich Krejčí.
Ve dnech 19. – 23. 11. 2002 absolvoval Petr Kricner školení strojníků v učilišti SH ČMS v Bílých Poličanech. Náklady školení hradil MěÚ.
Z prostředků, které získal Vlastimil Sudek za umístění v soutěži při získávání majitelů aut pro zákonné pojištění u HVP – Podnikatelská pojišťovna, byly v květnu zakoupeny 3 pracovní obleky pro nečleny JSDH.
Dne 31. května se od 18 hodin konala slavnostní schůze ku 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů. Schůze se konala v zasedací síni Obecního úřadu a za náš sbor se zúčastnili Ludvik Novák, Vlastimil Sudek a Václav Ernst.
V letošním roce nebyla provedena inventarizace majetku sboru, protože nejsou definitivně ujasněny vlastnické vztahy k některým zařízením a předmětům umístěných v našich prostorách a námi používané. Další důvod je, že t.č. nejsou k dispozici vhodné skladovací prostory což způsobuje, že není přehled.
V průběhu roku byli přijati tyto členové: Martin Flanderka, Petr Vosyka, Štěpán Kratochvil, Václav Schovanec (převod z SDH Vetlá), Tereza Vojtová, Jitka Šťastná.

Na základě vlastní žádosti byli vyjmuty z evidence:
Věra Pavlousková, Andrea Šmídová, Lenka Nová, Monika Vurmová, Petra Jedličková. Z důvodu odstěhování Luboš Kolář a pro nezájem Ladislav Michalčík a Zd. Vyhnálek.


V roce 2002 byli do Jednotky sboru zařazeni:
Jiří Tomášek, velitel jednotky
Jindřich Červinka, velitel družstva
Pavel Dvořák, Petr Kricner, Antonín Vurm, Rostislav Kožarský, Stanislav kukla, Josef Zalabák – strojníci
Milan Beer, Jaroslav Dziásek, Josef Juriga, Oldřich Krejčí, Ivo Šach, Oldřich Nevečeřal, Jaroslav Mikyna – členové

V měsíci duben byla vedle Horovy stezky (na Okružní) zahájena výstavba tří bytových objektů (39 byt. jednotek). Stavěla to fa. ARTES ze Štětí.
V Dlouhé ulici, naproti domu čp.204, byl v době červenec – srpen stavebně dokončen dům (přestavba bývalé stodoly).
Dne 24. ledna dopoledne byla fou. KNOTEK-VESELKA, zahradnictví ze Štětí, zahájeno kácení velmi staré lípy (odhadem 300 let – možná i více) stojící u domu č. 5 (ve Stračí). Údajně byl shnilý střed stromu. Přibližně stejně staré lípy stojící u domů č. 22 a 64 byly pokáceny již v roce 2000. Strom stojící u č. 22 narušoval svými kořeny spodní část domu. Poznámka: Pod tímto stromem nám „pánům klukům“ pan Václav Podrábský, velmi často vyprávěl po večerech vymyšlené příběhy o pobytu známého lotra Babinského ve Stračí.
Přehled odpracovaných hodin při celoroční činnosti. Účast při výjezdech stanice HZS nebo jako samostatná jednotka 405 hod., Živelné pohromy – povodeň 3 111 hod., údržba zbrojnice 601,5 hod., při údržbě techniky, výzbroje a výstroje 387,5 hod., pomoc obci 487,5 hodin, preventivní kontroly – v objektech města 52 hod., prověřovací cvičení a účast v soutěžích 1 318 hod. 

 
 

Facebook

hodiny