Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 1981

1981

Požárnický ples se konal 6.února 81 v ZK ROH. Hudba byla ze ZK SECHEZA Lovosice a vedoucí byl p.Josef Turek. Průběh a finanční přínos byl velmi dobrý.

Dnes 23.května dopoledne se konala slavnostní schůze v ZK ROH SEPAP v rámci znovuotevření požární stanice ve Štětí, Ul.9května 500, po 3.rekonstrukci prováděné v akci „Z“.

Jako hosté se zúčastnili : za KIPO a KV SPO pplk.Jaroslav Beran, náčelník OIPO pplk.Houžvička, za OV SPO Antonín Vonostránský předseda a V.Matouch místopředs.OV, za MěNV předseda Jar.Benýr, tajemnice Tomsová a Jan Bradáč. Z prostředků ZO byly uvolněny peníze na občerstvení. Nájemné za sál a hudbu uhradil MěNV. Při této přístavbě objektu pož.stanice bylo odpracováno 21.000 brigádnických hodin

Mimořádný počet brig.hodin odpracovali zaměstnanci pož.stanice a naši členové Jos.Myška, Josef Šmídl, Jiří Hendrych, Václav Čermák, Zd.Riečičiár ml. Na této slavnostní schůzi byly předána svazová vyznamenání :

„Za příkladnou práci“ udělil OV SPO naši základní organizaci. Totéž vyznamenání bylo také předáno předsedovi MěNV Jaroslavu Benýrovi.

ČU KV SPO obdržel Lad.Kaiser, Anna Černá, Ant.Frencl, Lad.Job, Fr.Černý, V.Čermák, Boh.Klement, Zd.Riečičiár st., Jos.Myška, Stan.Kukla, Tomáš Weber, Jos.Zalabák, Ant.Kocum, Vlast.Sudek a V.Ernst.

ČU OV SPO obdrželi Jaroslava Zdrubecká, Marie Sudková, Vladimír Zdrubecký, Věra Jobová, Milan Kabát, Riečičiár Zd.ml., Jiří Branda, Jiří Hendrych, Karel Holeček.

ČU rady ONV – Lad.Kaiser, Zd.Riečičiár st., Lad.Job, Tomáš Weber, Stan.Kukla, Josef Zalabák.

ČU rady MěNV Josef Šmídl, Jos.Myška, Dalibor Dziásek, Riečičiár Zd.ml., Jiří Hendrych, K.Holeček, V.Čermák.

Rada MěNV udělila zlatý odznak „Za zásluhy za zvelebení obce litoměřického okresu“ Zd.Riečičiárovi st., Lad.Jobovi, Lad.Kaiserovi, Tomáši Webrovi, Josefu Zalabákovi, Stan.Kuklovi.

Stříbrný odznak obdržel L.Novák, V.Ernst, Vlad.Zdrubecký, Fr.Černý, Boh.Klement, Věra Jobová, Zlatuše Šalbabová, Jaroslava Zdrubecká.

Medaili „Za věrnost“ – 30 let Jos.Morký, 20 let Ervin Ernst, Václav Studecký, Frant.Smola, Jar.Svačina.

Ve dnech 4. – 5.června proběhly volby poslanců do národních výborů. Mezi zvolenými byli i naši členové Bohumil Klement a Vladimír Matuška.

Okrsková soutěž se konala 28.června 81 ve Vrbici. Naše družstvo mužů se umístilo na 1.místě. Zúčastněna byla družstva SDH Vrbice, Štětí, Vrutice a Svářenice, kteří předvedli zásah s ruční stříkačkou taženou koňma což bylo velmi zábavné.

Dne 29.6. se konala plánovaná členská schůze za přítomnosti 30 členů.

Dne 6.7. se konalo celookresní námětové cvičení na objekt JZD v Počeplicích. Naše účast byla jen pětičlenná.

Dětský den ve Stračí, organizovaný družstvem načich členů se konal 27.6.

Dne 21.7. byl vyhlášen poplach k požáru v Hoštce, kde hořelo 700 q uhlí ve sklepě nové školy (samovznícení).

V té době byl také vyhlášen III.st.povodňové pohotovosti a proto byl vyzván VPS Hoštka o převzetí požářiště. Nestalo se tak. Přítomný předseda a tajemník MNV nebyli schopni toto zajistit.

22.7. trval III.st.pohotovosti a to proto, že po vydatných deštích se zvedla hladina Labe. Škody na štětsku se odhadovaly na 820.000,-Kčs a v celém okresu na 42 mil.Kčs.

Činnost kolektivu MP stagnuje. Vedoucím byl zvolen Ludvik Novák. Velmi dobře spolupracují manželé Jobovi. Kolektiv byl převeden pod pionýrskou organizaci. Okresního vyhodnocení hry PLAMEN 81 se v Hrobcích zúčastnilo jedno družstvo v kateg.8-12 let. Od června mají možnost se scházet ve vlastní místnosti. Kolektiv má v současné době registrováno 42 dětí.

Za dlouholetou aktivní činnost udělil ÚV SPO k 60.narozeninám medaili „Za mimořádné zásluhy“ V.Čermákovi.

Naše členka Marta Hubená se provdala (nyní Běloubková). Byl jí předán dárek.

Dalibor Dziásek složil 5.10.81 úspěšně zkoušky na Vzorného požárníka I.st.

Nakoupili jsme 3 skříně ze SEPAPu. Byl zakoupen svatební dárek pro Petra Korose.

18.6. provedl Zd.Riečičiár besedu s dětmi ve zbrojnici – účast 32 dětí.

Dne 1.5. byl Janu Kučerovi ze Stračí předán dárkový koš k 70.narozeninám.

V průběhu roku bylo provedeno 195 prohlídek v obytných objektecha 65 kontrol v drobných provozovnách. V místním kině byla instalována výstavka na téma PO. V rámci prevence bylo provedeno 5 přednášek s účastí 170 osob. L.Novák v II.ZDŠ, Dalibor Dziásek ve III.ZDŠ, ve škole na Chcebuzi, v ústavu social.péče ve Snědovicích a v Domovní správě.

Výroční valná hromada se konala 5.prosince od 9 hod. v kavárně hotelu PRAHA, za účasti 28 členů, předs. MěNV Jar.Benýra a zástupců z VPS Radouň, Předonín a Chcebuze. Schůzi vedl Vlastimil Sudek. Byla předána svazová vyznamenání „Za příkladnou práci“ Daliboru Dziáskovi, Zd.Riečičiárovi st., Josefu Zalabákovi. V diskuzi poukázal V.Čermák na dřívější úzkou spolupráci s Červeným křížem. Mimořádná nespokojenost je s docházkou na školení a výcvik. V průběhu roku bylo 12 schůzí výboru, 2 členské a 1 mimořádná.

V měsíci srpnu byly předávány první byty v Družstevní ulici.

Před Vánocemi byla zprovozněna prodejna nábytku „Na obchvatu“.

Na podzim bylo zahájeno bourání domů pro výstavu odchodního domu SMĚR.

30.4. jsme zajišťovali vatru u Labe.

 
 

Facebook

hodiny