Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 1975

1975

Náš ples se konal 24.ledna 1975 v ZK ROH SEPAP a k tanci hrál orchestr Jaroslava Bílého. Návštěvnost byla dobrá.

V lednu bylo také zahájeno školení pro získání odznaku „Vzor.požárník II. s III.st.“

Dne 7.2. se oženil Milan Soukup. Pro tuto příležitost složil Fr.Kratochvil následující baladu :

Slyšte lide požárnický

o tom co nestává se vždycky

že dnes jeden dobrý kamarád

co se s námi chodil s ohněm prát

teď místo řevu sirény

slyší jen hlásek své ženy.

 

Aby všechno bylo akorát

chtěli bychom k tomu blahopřát

štěstí, zdraví ať Vám spolu slouží

všechny trable utopte hned v louži

a ten oheň v srdcích, co se o své hlásí

ať Vám všechny sbory světa jen tak neuhasí.

 

Aby z toho ohně vznikla v mžiku

pěkná řádka malých požárníků

těšíme se všichni na tu kupu dětí

níže podepsaný požární sbor Štětí.

 

K Mezinárodnímu dni žen bylo všem členkám a manželkám členů zasláno blahopřání s rýmem od Fr.Kratochvila.

Vám dnes ať patří naše skromné přání,

Vám naše ženy, matky, paní.

Abyste vždycky byly jak teď krásné

ať ve tváři Vám úsměv nikdy nepohasne.

Vždyť kdo pro nás má vždy pochopení,

když musíme jít na schůzi či na školení.

Kdo zaslouží si tedy více díků

než naše ženy – ženy požárníků.

 

Dne 15.března se konala okresní konference v Litoměřicích „Na hrádku“. Z naší ZO byli delegováni V.Ernst a Vlad.Matuška. Do OV byli zvoleni Ludvik Novák a Vlad.Matuška. Václav Ernst byl zvolen jako předseda OKRK. Jako delegáti a kandidáti do KV SPO byli zvoleni Miroslav Horák a V.Ernst.

Krajská konference se konala 12.dubna 1975 v Ústí m.L. – Střekov v ZK ROH SECHEZA. Na této konferenci byl Mir.Horák zvolen jako člen komise pro mládež a V.Ernst jako předseda krajské kontrolní a revizní komise.

Okrsková soutěž proběhla 7.6. na hřišti na Brocně.

Účastníci byly družstva :

Muži :  Štětí                            získali  2.místo

            Stračí                                       1.místo

            Radouň                                    3.místo

            Chcebuz                                  4.místo

Družstva MP :  Štětí                            1.místo

                          Chcebuz                     2.místo

 

22.dubna proběhla ve městě a v závodě SEPAP prověrka z KIPO Ústí n.L. Bylo uskutečněno námětové cvičení na objekt věžák „A“ na Stračenské. Zúčastnilo se 10 pož.sborů a útvarů. Z našeho sboru se zúčastnilo 14 členů.

26.4. byly provedeny zkoušky na odznak „Vzorný požárník II. a III.st.“ Zkoušky složili :

„Vzorný požárník III.st.“ :                            „Vzorný strojník“ :

Karel Vladař                                                  Zd.Riečičiár

Zd.Riečičiár                                                   Frant.Černý

Jarosl.Studecký                                             Vratisl.Štěpánek

Jarosl.Matuška

Dne 14.6. proběhl ve Stračí „Dětský den“. Zúčastnilo se družstvo MP, které předvedlo požární útok a štafetu. Vedoucí byli Milan Soukup a Mir.Horák, řidič Jos.Zalabák.

30.6. se konal táborák pro MP v Počeplicích – účast 12 MP.

Dne 15.5. byla na MěNV provedena kontrola zabezpečení PO podle zákona č.69/1967 sb. o národních výborech. Kontrolu provedli :

za KIPO Severočesk.kraj.výboru – ppor.K.Doležal

za OIPO Litoměřice – kpt.J.Kohlík

za MěNV – Milan Kabát a Boh.Klement

za VPS – Vlastimil Sudek

Výsledek kontroly byl uspokojivý.

Ve dnech 12. – 13.září 1975 se konal na základě pozvání, zájezd do Č.Krumlova, kde jsme se zúčastnili 5.ročníku soutěže pož.družstev „O štít města Č.Krumlov“. Této soutěže se zúčastnilo také jedno družstvo SEPAP Štětí. Na tento zájezd nám poskytnul MěNV finanční podporu. Autobus nám hradil MěV NF. Vlastní soutěže se zúčastnilo družstvo ze Stračí, které obsadilo 29.místo s časem 158,6 sek., v úklidu na 16.místě časem 67 sek. Na závěr zájezdu jsme se zúčastnili zábavy v hotelu VYŠEHRAD. Zájezdu se zúčastnilo 26 osob z toho 10 členů ze Stračí – Ant.Frencl, Fr.Černý, L.Vágner, Jar.Studecký, Jiří Mysliveček, Petr Koros, Jarosl.Mokrý, Jar.Kapras, Mir.Kapras a A.Černá. Ze Štětí 9 členů – Vlast.Sudek, M.Sudková, Jos.Zalabák, Jar.Mikyna, Fr.Ryba, Karel Vladař, V.Ernst, Ant.Kocum, Václav Rous a Vladimír Hlubůček z Počeplic.

Dne 11.října se uskutečnilo slavnostní předání do užívání nové požární zbrojnice ve Stračí (9:00 hod.) a následně také přístavby zbrojnice ve Štětí. Předání prováděl předseda MěNV Jiří Petřík. Přítomni byli zástupci ONV, KIPO, OIPO a NF. V 11:00 hod.byla v kavárně hotelu PRAHA zahájena slavnostní schůze. Zahájilo to vystoupení pionýrů II.ZDŠ Štětí, následovaly projevy Ant.Kocuma, L.Nováka, Jiřího Petříka, náčelníka KIPO plk.Josefa Kejdana a náčelníka OIPO mjr.Houžvičky. Přítomno 47 členů a 14 hostů. Předáno bylo několik státních a svazových vyznamenání.

Dne 13.10. byly ve zbrojnici provedeny zkoušky ze spojení. Zkoušky úspěšně složili : Milan Soukup, Milan Kabát, Jar.Mikyna, Vratislav Štěpánek, Václav Rous, Vlad.Matuška, Anna Černá a Marie Sudková.

Dne 21.11. se oženil Miroslav Kapras. Byl zakoupen a předán dárek.

21.prosince se konal společenský večírek na rozloučenou s rokem 1975 v restauraci ve Stračí, za přítomnosti 21 členů.

Výroční členská schůze se konala 29.11.1975 od 9:00 hod. v restauraci „U Věžáků“ ve Štětí. Před zahájením programu byla žákyněmi II.ZDŠ Štětí předvedena kulturní vložka. Přítomno bylo 37 členů a 12 MP. Jako hosté byli přítomni za federální výbor SPO Jiří Vaic, za MěNV Josef Petržílek, za MěV NF Frant.Machek. Za odstupujícího Ant.Kocuma byl jako předseda zvolen Milan Kabát. Dále byli zvoleni pro volební období 1976-77 : místopředs. Stan.Kukla, velitel Vlast.Sudek, preventista Jos.Zalabák, jednatel V.Ernst, pokladník V.Čermák, ref.mládeže Milan Soukup, ref.žen A.Černá, ref.CO L.Novák, ref.MTZ Vratislav Štěpánek. Revizoři : Boh.Klement, Zd.Riečičiár st.

V průběhu roku byli za členy přijati :

Ladislav Vágner, Josef Podrábský a Ladislava Špínová ze Stračí, Jaroslava Ernstová, Zdena Mikynová, Oldřich Lehet, Stanislava Součková, Marie Frenclová, Anna Černá, Jan Kučera, Václav Archléb.

Odhlášeni byli :

Miroslav Procházka – stěhování

Josef Horna - stěhování

 Vladimír Borovský – stěhování

Karel Rausch – neplnění povinností

Josef Šustr, zemřel únor 1975, Počeplice

V tomto roce bylo celkem 27 výjezdů k požárům z toho byl největší dne 7.6. V odpoledních hodinách vypukl v n.p.SPORT požár, který zničil cca 60% výrobních prostředků – celý objekt tzv.technického nářadí, dílnu čalouníků, sušárnu dřeva, skladovací prostory a další dílny. Za spolupráce VPÚ Roudnice n.L., VPÚ Litoměřice, VPS roudnice, ZPÚ SEPAP, VPÚ Lovosice, Úštěk a VPS Štětí, byla zachráněna výrobní budova na tenisové rakety, které se vyvážejí do mnoha zemí. požár byl takového rozsahu, že první zásah přišel již pozdě (pozdě zavolaná pomoc) a muselo se pouze zabraňovat rozšíření požáru, což se velkým nasazením sil podařilo. Na začátku byl nedostatek vody, protože v závodě se v té době prováděla rekonstrukce vodovodního vedení. Naše jednotka byla v akci 16 hodin a část až 24 hodin. Přímá škoda se odhadovalana 1,5 – 2 mil. Kčs.

5.8. hořela převodová skříň kombajnu na poli u Radouně.

10. a 11.8. hořela sláma na poli, část lesa a traktor patřící státnímu statku Snědovice

4.9. Senážní věž v Židovicích. Byl to dlouhotrvající požár s velmi komplikovaným zásahem. Voda byla přiváděna z Labe dálkovou dopravou. Od nás bylo přítomno 17 členů.

5.12. hořela společenská chata TJ Spartak Roudnice n.L. „Pod Lípou“.

Od ledna do konce října bylo odpracováno na údržbě techniky 511 hod., na údržbě výstroje a výzbroje 386 od., na objektech pož.zbrojnic 2973 hod., na vodní nádrži ve Stračí 151 hod. a při zajišťování akcí OV – řidiči 20 hodin.

Panu Karlu Lejnarovi, čestný předseda, který se 29.ledna dožil 90 let, byl předán dárek.

Jedno družstvo mužů se 6.9.1975 zúčastnilo 8.ročníku soutěže „O stříbrnou proudnici“ v Lovosicích a umístili se na 15.místě. V dubnu byla v rámci městské směny provedena úprava terénu v areálu zbrojnice pro volejbalové hřiště a betonování chodníků. V září byla provedena úprava vodní nádrže ve Stračí – na dno a na jednu stěnu se položily betonové panely.

20.9. se zúčastnili MP soutěže v Budyni n.O. a umístili se na 5.místě.

31.5. – 1.6.1975 proběhlo okresní kolo hry PLAMEN v Úštěku za naší účasti. Z 35 družstev se naši umístili na pěkném 8.místě.

Byla zahájena výstavba nových bytových jednotek na třídě Čsl.armády (pravá strana směr Počeplice) tzv.“šedesátky“ a ostatní věžové domy.

V květnu byla zahájena stavba mateřské školky naproti pož.stanici (dříve Kaňkova zahrada) a stavba zdravotního střediska za II.ZDŠ. Bylo provedeno betonování Lukešovi ulice a ulice 1.máje.

Na podzim se začalo bourat část města okolo hostince SLOVANKA a dolní část domů na Mírovém náměstí.

Na třídě ČSA se začalo s předáváním prvních bytů v tzv.“šedesátce“.

Ve Stračí byl zapojen vodovod a zahájena výstavba (v akci „Z“) nové distribuční jednotky – prodejna smíšeným zbožím a pohostinství (kde stával dům č.1).

V červenci byl uříznut starý akát u vodní nádrže ve Stračí.

 
 

Facebook

hodiny