Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 1937

1937

Dne 3.ledna 1937 konala se v Besedě valná hromada. Starosta sboru přivítal přítomné i zástupce župy bratra Pince. Povstáním vzdána čest zemřelým. Přečten a schválen zápis o valné hromadě z roku 1936. Zpráva činovníků. Spolek má 167 členů a to: 145 přispívajících a 22 činných. Při prohlídce pokladny zjištěno vše v pořádku. Předsednictvu sboru vyslovena důvěra. Inventář sboru v r.1936 : výzbroj pro 15 mužů, 6 pracovních obleků, 4 tabulky „Zde se hlásí požár“, 1 žebřík 4m dlouhý, 200m hadic, 1 osobní auto, 4 samaritské pláště, 4 čapky, 4 malé torby, 1 velká torba, 1 nosítka a 3 tabulky „Samaritán“. Župní vzdělavatel zhodnotil v proslovu obranu státu ze stanoviska hasičského. Sděluje, že bude uskutečněn zájezd žup do Štětí.

V Doksanské pivnici byl 23.ledna 1937 druhý ples českého sboru hasičského. Hrála Wagnerova hudba ze Štětí. Mnohé hospodyňky a živnostníci poslali četné cenné dary do tomboly.

Při oslavě narozenin presidenta Osvoboditele Tomáše G. Masaryka byl sraz na Masarykově náměstí, odchod s hudbou ve ¾ 7 hodině na Tyršovo cvičiště, kde zapálena vatra. Pěvecký sbor zahájil písní : Sláva tobě. Vzdělavatel sboru bratr Stanislav Klimeš přednesl projev České Zemské Hasičské Jednoty. Recitací básně a státní hymnou oslava zakončena.

Slavnosti Čsl. Červeného kříže o velikonocích ve Štětí byli přítomni členové sboru a sestry samaritánky. Proslov „V míru bdělost“ měl vzdělavatel sboru bratr Stanislav Klimeš.

Místní osvětový sbor pořádal oslavu narozenin druhého presidenta Dr. Eduarda Beneše, které se zúčastnili členové hasičského sboru.

Hasičská župa Podřipská Michálkova č.38 v Roudnici n.L. pořádá za spoluúčasti okolních žup 6.června 1937 zájezd ku posílení čes.sboru hasičů do Štětí. Protektorát převzalo obecní zastupitelstvo Štětí a pan okresní hejtman z Dubé.

Pořad : Dopoledne v 8.30 hod. po příjezdu vlaků uvítání sborů, sraz župy u přívozu a odchod se župním praporem na Malé náměstí. V 9.30 hodin slavnostní valná hromada místního sboru v Besedě. Odpoledne v 1 hod. sraz všech účastníků u Besedy, odchod k pomníku padlých, kde promluví bratr župní vzdělavatel – Karel Pinc. Průvod městem na místo slavnosti na Malé náměstí. Vztyčení státní vlajky, přivítání a proslovy. Cvičení : žačky s vlajkami, žáci prostná, předvedení branné výchovy, ženy s praporky, muži se sekyrkami, zvláštní vystoupení žup a sborů. Po cvičení koncert hudby br.Brofta ze Břízy. Vstupné 3,50 Kč včetně zemské dávky. Večer taneční zábava v Doksanské pivnici. Od firmy Kyselý z Prahy zakoupeno 1500 odznaků, Grafie ze Štětí dodala 200 plakátů. Do tomboly zakoupeno 300 kusů skla z Libochovic. Pivovary Roudnice, Doksy i Mělník poslaly příspěvek do buffetu.

Župního zájezdu hasičské župy Podřipské Michálkovy č.38. dne 6.června 1937 do Štětí byli účastni podepsaní protektoři, delegáti žup, hasičských sborů a úřadů :

* Pozn.na tomto místě v kronice uvedeny podpisy účastníků, např. Karel Pinc – žup.vzdělavatel, Stanislav Klimeš – vzdělavatel sboru, Karel Lejnar, Václav Kundrát – župní praporečník, Fr.Novotný, Jar.Kysela – Kleneč, Fr.Šinejz – Bříza, Alois Svoboda – Roudnice, Václav Prokop – Roudnice, Růža Svobodová – Roudnice, Alois Kopecký – Roudnice, Jirchovský...

 

Dne 14.května 1937 účastnilo se 9 bratří a 2 sestry pohřbu br.Václava Geblera, majitele pily ve Štětí a 7.června 1937 doprovodilo na poslední cestě 9 bratří v kroji br.Václava Roškota, pensistu cukrovaru. Velká účast na hřbitově svědčila, jak byli váženi.

Dne 11.června 1937 při ohni stavení br.Kulhavýho bylo 15 bratrů a také 19.června 1937 při požáru dílen továrny na vozy Jindřicha Etla. V obou případech pracovalo mužstvo českého sboru s německým hasičstvem a získalo si uznání veřejnosti. Bratři byli v Bratislavě 3. a 6.července 1937 na celostátním sjezdu hasičstva a na župním hasičském sjezdu v Klenči. Členové sboru účastnili se oslavy Mistra J.Husa ve Štětí. Téhož dne přednášel br. vzdělavatel Stanislav Klimeš v Radouni „O významu Husově v jubilejním roce republiky“ za účasti všech místních Čechů. Při hořící vatře měl doslov br. legionář Stach. Dne 17.září t.r. konala se smuteční vzpomínka na zemřelého presidenta Osvoboditele Tomáše Garriguea Masaryka ve spolkové místnosti českého hasičského sboru. Br.starosta vyzval přítomné ke dvěma minutám ticha k uctěné prvního presidenta, který zemřel v Lánech 14.září 1937 ve 3 hodiny 29 minut. Br.vzdělavatel promluvil o jeho činnosti pro ČSR a pro lidstvo vůbec. Pietní vzpomínka zakončena recitací básní. Dne 20.září 1937 v předvečer pohřbu byla zapálena vatra na Tyršově cvičišti za účasti českých i německých občanů. Při smuteční tryzně 21.září 1937 na Masarykově náměstí u sochy presidentovy stála dvojice bratří v kroji na stráži v době trvání pohřbu v Praze. Tvůrce našeho státu Tomáš Garrigue Masaryk opustil nás navždy.

Slibme si, že jeho odkazu nikdy nezradíme! Poneseme dál příklad velkého ducha a vzácného srdce presidenta Osvoboditele.

Ve dnech 9. až 13.března 1938 vzpomněli jsme slavného vítězství našich legionářů u Bachmače, kudy naše pluky projížděly. Nebylo snadné obstarati 800 vagonů a 27 lokomotiv k cestě přes Sibiř do Vladivostoku, když naše vojsko muselo opustiti území Ruska. Dne 2.dubna 1937 odstoupil JUDr.Karel Baxa. Novým primátorem hlavního města Prahy instalován 14.května 1937 PhDr.Petr Zenkl.

Dvacáté výročí bitvy u Zborova. Dne 2.července 1917 u Zborova čsl.brigáda zajala 62 důstojníků, 3.150 vojáků, 15 děl a mnoho pušek strojních, z nichž většina obrácena proti nepříteli. T.G.M.: Jsme hrdi, že potomci husitů vykonali povinnost vůči národu, demokracii a lidstvu.

Ve dnech 6.- 13.července 1937 zasedal hasičský kongres v Paříži. Před sedmdesáti lety dne 17.září 1867 narodil se básník Petr Bezruč, jenž ke sjezdu v Bratislavě básní „Hasič“ projevil přátelství k ideálům hasičstva, které vede lid k lepší tělesné i duševní úrovni. Básník umí zalomcovat duší i tam, kde by se zdálo, že již cit pro svaté věci národní vymírá. Ze srdce mu přejeme : Buďte zdráv, žijte ještě dlouho mezi námi!

Dne 19.prosince 1937 sehráli divadelní hru se zpěvy : „Krajánek Holandr jde na vandr“, tito členové sboru : Br.Lejnar – režiser, Šindelář, Novák Fr., Pšenčík, Senohrábek, Voříšek, Neumann, sestra Špindlerová, Svobodová, sl.Jarmila Lejnarová a Anna Fričová. Hudební doprovod : br.Klimeš – I.housle, J.Váňa – II.housle a u klavíru br.Jan Stehlík.

 

 
 

Facebook

hodiny