Jdi na obsah Jdi na menu
 

Z brožury 140 let Sboru dobrovolných hasičů

Text vyňat z brožury "140 let Sboru dobrovolných hasičů ve Štětí 1872-2012"

Historie dobrovolného hasičského sboru :
            S hasičskou myšlenkou se setkáváme v Čechách v 80. letech 19. století, kdy postupně v různých místech docházelo k zakládání hasičských sborů.Také ve Štětí v roce 1872 dochází k založení dobrovolného hasičského sboru, ve kterém působili většinou občané národnosti německé, ale i čeští občané města, zejména z řad drobných živnostníků a zemědělců. V roce 1884 získal tento hasičský sbor ruční hasičskou stříkačku, kde k čerpání vody muselo být použito lidské síly a k přepravě sloužili koně.
            Od roku 1907 vlastnil tento hasičský sbor mimo ruční kolové stříkačky i motorovou stříkačku, která byla velmi výkonná. V roce 1913 byla postavena hasičská zbrojnice ve dvoře školy u kostela (dnešní Vyšší odborná škola obalové techniky ).
            V letech 1930 –1934 se projevovala myšlenka založit ve Štětí ještě samostatný český dobrovolný hasičský sbor. Tato myšlenka byla oživena při župním sjezdu hasičské župy Podřipské – Michálkovy 17.6.1934. Následně pak byla 15.7.1934 svolána místní odborem Jednoty Severočeské ve Štětí informační schůze za účasti delegátů hasičské župy Podřipské – Michálkovy. Byly projednány organizační otázky na svolání ustavující schůze a připraven návrh stanov českého sboru, které Obecní úřad ve Štětí schválil 18.8.1934 a Zemský úřad v Praze 6.9.1934.Ustavující valná hromada českého dobrovolného hasičského sboru se konala 14.10.1934.Na výborové schůzi pak téhož dne byli zvoleni následující činovníci tohoto hasičského sboru :
Karel Lejnar - starosta, František Svoboda – náčelník, František Malec – jednatel,František Pacovský – pokladník, Karel Klement – správce náčiní, Rudolf Hekš –vzdělavatel, František Flanderka– účetní dozorce, Josef Hykeš – účetní dozorce, Leo Nedělský – účetní dozorce,František Oulický – smírčí soud, Augustin Lukeš – smírčí soud, Josef Vejlupek – smírčí soud, Václav Brčák – náhradník, Stanislav Klimeš– náhradník, Karel Prousek- náhradník,Josef Voříšek – náhradník.
            V této době mělo Štětí 1968 obyvatel a působily zde již dva dobrovolné hasičské sbory tj. německý a nově vytvořený český a jejich spolupráce v té době při hašení požárů a při povodních byla dobrá.
Pro český dobrovolný hasičský sbor byla ze subvence městské rady ve Štětí a zemského fondu v Praze zakoupena výstroj a výzbroj pro 15 cvičících členů a 200 m hadic. Ruční kolovou hasičskou stříkačku zapůjčil Hasičský sbor Horní Počáply. Poněvadž český sbor neměl hasičskou zbrojnici,byla veškerá zakoupená výzbroj a výstroj uložena,včetně ruční kolové hasičské stříkačky u starosty sboru  Karla Lejnara (zemědělce ), který měl možnost koňmi vyjet se stříkačkou k požáru. Tělovýchovná jednota Sokol Štětí půjčila šatnu na Tyršově cvičišti ( nyní jsou tam bytové domy Radouňská čp.469 a 470 ), kde se konala pravidelně každou středu cvičení .
V červnu 1938 byla zakoupena motorová hasičská stříkačka o síle 32 HP.  Činnost českého dobrovolného hasičského sboru ve Štětí se v dalších letech rozvíjela velmi dobře až do roku 1938, kdy němečtí obyvatelé ve Štětí pod vlivem propagandy hitlerovského Německa se zasazovali o odtržení tzv. Sudet ( tedy i Štětí ) od ČSR a připojení k Německu, což se k 30. září 1938 tzv. „ Mnichovskou dohodou“ uskutečnilo. Do 10. října se musela většina Čechů vystěhovat ze Štětí do českého vnitrozemí. Hasičskou stříkačku s hadicemi a hasičskou výstroj  se podařilo převést a ukrýt u Hasičského sboru v Horních Počáplech.

Po 2.světové válce ...
            Činnost českého dobrovolného hasičského sboru se podařilo obnovit po skočení druhé světové války a návratu českého obyvatelstva do Štětí.Dne 5. srpna 1945 byli na schůzi zvoleni noví činovníci českého sboru v čele se starostou Karlem Lejnarem. Hasičský sbor převzal do své správy hasičskou zbrojnici ve dvoře školy u kostela, 2 motorové stříkačky PS-8, 1 pístovou motorovou stříkačku, 2 stříkačky kolové ruční, 900 m hadic C,1 výsuvný dvoukolový žebřík  a další drobnou hasičskou výstroj.V roce 1946 byla z Horních Počápel převzata a přivezena do Štětí hasičská výzbroj, která tam byla v roce 1938 dána do úschovy.
V dalších letech byla činnost dobrovolného hasičského sboru vzestupná zejména při výcviku, při provádění protipožárních prohlídek objektů ,žňových protipožárních hlídek, zásazích při jarních povodní na řece Labi a po roce 1953, kdy byla od ONV v Roudnici n/L získána automobilová stříkačka  PRAGA RN CAS – 16, zvýšila se značně akceschopnost dobrovolného hasičského sboru při zdolávání požárů jak v samotném městě Štětí, tak i v nejbližším okolí a zejména pak při zdolávání lesních požárů.

Protože dosavadní hasičská zbrojnice byla již kapacitně nedostatečná byl získán pozemek v ulici 9. května a  v  roce 1954  byla zde zahájena brigádnická výstavba  nové hasičské zbrojnice. Nejdříve byla vystavěna   1 velkoprostorová  garáž  a místnost pro výstroj a klubovnu. Následně pak po dokončení této výstavby se veškerá výzbroj a výstroj přemístila do této nově vybudované hasičské zbrojnice.
Když v roce 1972 bylo v objektu této hasičské zbrojnice zřízeno detašované pracoviště Okresní inspekce požární ochrany v Litoměřicích s profesionálními požárníky o síle 1+3 bylo v dalších letech,spolu s dobrovolným hasičským sborem, kromě společného zdolávání požárů vyvíjeno nemalé úsilí při dalším rozšiřování hasičské zbrojnice. Do roku 1981 bylo společnou brigádnickou prací a za finanční pomoci Městského národního výboru ve Štětí přistavěno 5 velkoprostorových  garáží, věž na sušení hadic, dílny, sociální zařízení s umývárnou a sprchami, ocelokolna, stožár pro základnovou vysílačku, nástavba jednoho podlaží, ve které jsou místnosti pro ubytování a místnosti pro stálou službu.Dále bylo provedeno odkanalizování celého objektu, vybetonování dvora,nové oplocení a vybetonování chodníku kolem objektu V dalších letech bylo členy dobrovolného sboru ve spolupráci s profesionálními požárníky pokračováno v brigádnických pracích  na vybudování topného kanálu a provedeno připojení na dálkové topení a přípojku teplé užitkové vody z výměníkové stanice, přistavena kompresorovna, opravena střecha na budově stanice i na budově společenské místnosti a provedeny stavební úpravy ve skladu, společenské místnosti a kuchyňce.Další činnost dobrovolného sboru se zaměřovala na školení a výcvik požárního družstva a jeho aktivní účasti na zdolávání požárů, kdy nejvíce zásahů v letech 1983 - 1995 bylo při zdolávání rozsáhlých lesních požárů.
Rok 1992 byl rokem jubilejním, neboť uplynulo 120 let od založení prvního dobrovolného hasičského sboru ve Štětí. V průběhu dopoledne 27.6.1992 se na městském stadionu za účasti 13 družstev pořádaly požární soutěže, při kterých, v rámci Festivalu dechových hudeb ve Štětí, vyhrávala moravská kapela „ Vinařinka“.
Před stadionem byla předvedena ukázka historické  i současné požární techniky. Unikátní byla vystavená parní stříkačka.

Po roce 2000 ...

Při oslavách 130 let dobrovolného hasičského sboru ve Štětí v roce 2002 se uskutečnila pouze první část oslav a to 8.6.2002  soutěží „ O putovní pohár města Štětí “ na městském stadionu za účasti 16 družstev mužů a 6 družstev žen. Ráno bylo uskutečněno slavnostní přijetí velitelů družstev a dalších hasičských činovníků starostou města na Radnici . Odtud poté následoval průvod městem za doprovodu dechové harmonie města Štětí, všech hasičských družstev, jedné historické kolové ruční hasičské stříkačky tažené koňmi,jednou automobilovou hasičskou stříkačkou PRAGA  RN  z roku 1928 s osádkou v historických hasičských uniformách. Dále pak  následovala současná požární technika.
Druhá část oslav se měla uskutečnit 7.9.2002 a to v průběhu dne výstavou historické a soudobé požární techniky včetně ukázky zásahu členů Hasičského záchranného sboru a Jednotky sboru dobrovolných hasičů u založeného požáru. Večer pak se měla uskutečnit slavnostní schůze SDH zakončená taneční zábavou.

Bohužel v druhé polovině roku, v měsících srpnu a září došlo k velké povodni, kdy řeka Labe zaplavila dolní polovinu místní části Počeplice, celou místní část Hněvice,včetně spodní části společnosti ČEPRO Hněvice a také značné části města Štětí, včetně závodu papírny.V této době aktivně pracovali profesionální i dobrovolní hasiči města nepřetržitě na záchranných pracích a na evakuaci osob z ohrožených objektů a po opadnutí vody pak na pomoci při odklízecích pracích, čerpání vody ze sklepů a vodních lagun, čištění komunikací.Na těchto pracích odpracovali členové SDH celkem 3.111 hodin.
Proto tato část oslav  byla přesunuta na 11.1.2003, kdy se uskutečnila slavnostní valná hromada SDH spojená s předáním vyznamenání a ocenění členům SDH a zakončená taneční zábavou. Každému účastníkovi této slavnostní schůze byla předána  brožurka vydaná k výročí 130 let Sboru dobrovolných hasičů města Štětí pojednávající o vývoji  hasičského sboru od roku 1872 do roku 2002.
Od roku 1994 se začala rozvíjet spolupráce ( družba ) našeho sboru s dobrovolným hasičským sborem města Langelois v Rakousku, která trvá dodnes.Město Langenlois má cca 7.500 obyvatel a členové dobrovolného hasičského sboru se těší veliké přízni jak u představitelů města, tak u samotných obyvatel.Jejich jednotka je vybavena nejmodernější požární technikou. V rámci významných událostí se střídavě uskutečňují návštěvy hasičských představitelů z Langenlois ve Štětí a následně pak hasičských představitelů ze Štětí v Langenlois.V roce 2010 se na pozvání hasičského sboru Langenlois zúčastnilo jedno družstvo kolektivu štětských mladých hasičů „38. setkání dolnorakouské hasičské mládeže “ při zemské výkonnostní hasičské soutěži.Soutěžilo se v požárním útoku s překážkami a štafetovým během. Naše družstvo se umístilo na 6. místě.

Starostové ( předsedové ) sboru :
Karel Lejnar                1934-1938     
Karel Lejnar                1945-1952     
Jan Blažek                  1953-1966     
Václav Ernst               1967-1971     
Vladimír Matuška      1972-1973     
Antonín Kocúm         1974-1975     
Milan Kabát                1976-1977
Stanislav Kukla          1978-1981
Anna Černá                1982-1990
Ladislav Job               1991-1994
Josef Widtmann         1995
Dalibor Dziásek          1996-1999
Vlastimil Sudek          1999 -2014
Jaroslav Dziásek         2015-dosud

Velitelé sboru :
František Svoboda     1934-1937     
Bohumil Polívka                   1938     
Bohumil Polívka         1945-1947     
František Svoboda     1948-1949     
Antonín Viktora         1950-1956     
Bohumil Klement       1957-1958     
Antonín Viktora                   1959     
Mikuláš Novák           1960-1966                 
Vladimír Matuška       1967-1968                            
Ludvík Novák             1969-1972
Vlastimil Sudek          1973-1994
Josef Zalabák              1995
Josef Juriga                 1996-2000
Jiří Tomášek                2001- 2003
Ivo Šach                     2004- 2010
Jakub Roubíček          2011- dosud

Současnost :
V současné době má  Sbor dobrovolných hasičů ve Štětí přibližně 64 členů a z jeho členů je složena i Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Štětí – JPO III ,kterou zřídil Městský úřad ve Štětí.
Jednotka má k disposici  moderní hasičskou stanici, kterou využívá společně s profesionálními hasiči Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, územního odboru Litoměřice – JPO I, kteří na stanici zajišťují nepřetržitou službu s tím, že v případě ohlášení požáru vyhlásí ve městě poplach, vyjíždějí do 2 minut s cisternou v prvním sledu a přivolaná  JSDH v případě potřeby pak vyjíždí s další cisternou v druhém sledu.
JSDH má kompletní vybavení pro zásahy u požárů a to předepsané obleky, dýchací přístroje,vysílačky, přenosnou motorovou stříkačku   ( PPS 12 ), 1 ks hydraulické nůžky, 8 ks protipovodňových stěn, je napojena na Integrovaný záchranný systém.
V roce 2003 bylo Jednotce sboru dobrovolných hasičů slavnostně předáno starostou města Štětí do užívání nové požární vozidlo PRAGA  GOLDEN – CAS 24 s nádrží na vodu 2.500l a nádrží na pěnu 400 l.
V roce 2007 zakoupilo město Štětí a předalo do užívání JSDH  novou ( japonskou ) přenosnou motorovou stříkačku TOHATSO.
V roce 2010 zakoupilo město Štětí a předalo  JSDH do užívání dopravní zásahové vozidlo Ford Tranzit vybavené pro menší zásahy a pro přepravu hasičů k požáru.
Velitelem JSDH je  Jakub Roubíček  a má k disposici   17   členů jednotky s tím, že  v pohotovosti jsou minimálně 4 členové.
Jsou to kvalifikovaní hasiči se všemi zkouškami a oprávněními a jsou schopni vyjet k ohni nebo k jiné pohromě alespoň čtyři členové jednotky v předepsaném obsazení. Tito vyškolení a vycvičení členové JSDH v součinnosti s profesionálními hasiči Hasičského záchranného sboru na hasičské stanici ve Štětí dávají záruku stálé připravenosti úspěšně zasáhnout v jakékoliv době.
Práce, kterou dobrovolní hasiči odvádějí není jenom v zásazích u požárů, ale jejich činnost je i společenská, neboť pořádají soutěže jednotek dobrovolných hasičů „ O pohár města Štětí “,každoročně společenské plesy hasičů,každým rokem rovněž přípravu vatry 30. dubna a asistenční službu při jejím zapálení a ohňostroji.V rámci evropského dne bez aut se JSDH každoročně účastní aktivně na „Týdnu mobility“, vystavením požární techniky a dovednostními soutěžemi.Pravidelně se JSDH podílí požární technikou a soutěžemi na pořádání dětských dnů v místních částech Štětí- Stračí, Štětí- Brocno a Štětí – Chcebuz. JSDH provádí také v rámci akce „ AJAX “ ukázky pro základní školy ve Štětí.
JSDH se v roce 2011 aktivně účastnila spolu s dalšími JSDH  v okrese Žďár n/Sázavou  na vytvoření světového rekordu v dálkové dopravě vody ze stroje do stroje pomocí 3.553 hadic „B“ a 234 čerpadel na trase dlouhé 63,4 km při převýšení 541 m.
Nadějně se rozvíjí činnost mladých hasičů, kteří se pravidelně zúčastňují okresního kola hry „ Plamen “.
V roce 2010 se na pozvání hasičského sboru Langenlois zúčastnilo jedno družstvo kolektivu štětských mladých hasičů „38. setkání dolnorakouské hasičské mládeže“ při zemské výkonnostní hasičské soutěži. Soutěžilo se v požárním útoku s překážkami a štafetovým během. Naše družstvo se umístilo na 6. místě. V totéž roce se naše členka Magdalena Tydrichová, jako mladá hasička, zúčastnila také literární soutěže „ Požární ochrana očima dětí. V okresním kole se umístila na 2. místě, v krajském kole na 1. místě a v celorepublikovém kole na 3. místě.
V roce 2011 se družstvo mladých hasičů zúčastnilo závodu požární všestrannosti v Terezíně kde se umístilo na 5. místě z osmi soutěžních družstev a Magda Tydrichová se v kategorii dorostu umístila na 1. místě.

 
 

Facebook

hodiny