Jdi na obsah Jdi na menu
 

Požáry a jiné pohromy v historii

Výběr části požárů a živelných událostí, kterých se zúčastnili štětští hasiči v minulých letech.

Použité zdroje - Kronika SDH Štětí, Kronika města Štětí, Brožura 140 let SDH Štětí, Štětská historie-M.Bílek.

Časté požáry v minulosti působily městečku značné škody. Požár v jednom domě se snadno šířil na sousední domy díky tomu, že mnoho objektů mělo dřevěnou konstrukci a jejich krytina byla téměř výlučně z došků nebo z dřevěných šindelů.

Ve Štětí jsou zaznamenány velké požáry zejména v letech 1598, 1705 a 1730. V roce 1705 shořelo celkem 26 domů, mimo to mnoho stodol a jiných hospodářských staveb. V roce 1730 to bylo 8 domů.

V noci z 24. na 25.listopadu r.1788 vypukl pořár v domku nádeníka Haramuly (čp.st.11, nové 41) a sice vinou toho muže, jenž byl neopatrně zacházel s loučí. Bohužel vál právě silný východní vítr, který hnal plameny a jiskry směrem k městu a – jelikož oheň nalezl v domech, krytých na větším díle šindely a slámou, a v stodolách, ležících mezi nimi a naplněných ještě obilím, hojnou potravu, jak jedna tehdejší zpráva zdůrazňuje, celé město lehlo popelem, kdyby se nebyl vítr utišil a městečku nebyla přišla pomoc.
Z Hoštky přijel primátor Fischer s lidmi a s velkou panskou stříkačkou. Pomáhat přiběhlo také hodně lidí z vesnic. Leč přes všechnu námahu leželo, když se konečně podařilo oheň zhasiti, popelem 26 domů, 13 stodol a mnoho jiných hospodářských stavení. Škoda byla odhadnuta na 49.575 zl. Největší ztrátu utrpěl vinopal Hynek Hackel, kterému shořel dům se všemi vedlejšími staveními, a celá sklizeň. První pomoc přišla pohořelým od spoluobčanů, kteří nebyli postiženi tím neštěstím, od ochranné vrchnosti, od jiných panství a úředních osobností. Náhrada od gubernia činila 851 zl. mimo to byla povolena městu sbírka almužen v celé zemi. A opravdu přicházely příspěvky z blízkých i vzdálených končin. Dokonce i „Vlastenecké divadlo“ na Koňském trhu v Praze hrálo benefičně truchlohru Požár, napsanou jako odezvu na štětskou kalamitu. Výtěžek ze hry byl poslán do Štětí. Zvláštní pomocnou kauci zavedli otec vinopala Hynka Hackela pražský měšťan Ant.Hackel a jeho druhý syn Antonín, radní tajemník v Praze.
Domkář Haramula, který požár zavinil, uprchl ve stresu do Drážďan. Brzy se však vrátil a byl zatčen. Magistrát ho odsoudil k dvojnásobnému výprasku, ale trest mu byl zmírněn na 14 dní věřejně prospěšné práce.

V roce 1843 hořelo třikrát a za oběť padlo 9 domů.

Roku 1851 vyhořela Horní ulice (dnes Krátká) a ta byla při obnově již postavena „ohnivzdorně“ z kamene a cihel ale hlavně s krytinou z pálených tašek.

V roce 1852 shořela hořejší část velkého náměstí (dnešní Mírové nám.) - 5 domů.

17.9.1947 Vznikl velký oheň vinice u strážního domku na trati Štětí – Hoštka

23.9.1947 Vypukl požár stodoly p.Geblera u tiskárny, vyhořela úplně i s krmivem. Hašení se zúčastnilo mnoho lidí, ač byl požár ve 3 hod.ráno.

6.10.1947 Shořel ve 20 hodin dřevěný barák u jirchárny. Požáru bylo přítomno také hasičstvo z Hoštky, Počeplic, ze Chcebuze, dokonce i firma Benzina vyslala stroj s četou závodu.

V noci z 27. na 28.prosince 1948 (o vánočních školních prázdninách) vypukl ve škole čp.134 u kostela požár od trámu zazděného do komína (v 5.třídě 1.poschodí). Hašení ztížila skutečnost, že pro vyzdvižené jezy bylo v řece málo vody a ta při velikém mrazu zamrzla, takže se musel led prosekávat, aby se vůbec mohlo zasunout hadici do vody. Požárem byla zničena střecha a část 1.poschodí školy. Ve 2 učebnách shořel strop, v jedné zničena podlaha, v 5.třídě shořelo celé zařízení včetně pianina. Při požáru došlo k úrazům. Zraněni byli B.Klement, V.Náprstek a Fr.Dvořák, který byl hospitalizován. Druhý den musel být proveden další hasičský zásah, neboť došlo ke znovuvznícení ve stropní konstrukci. Po dobu rekonstrukce musela být školní budova vyklizena.

Ve čtvrtek 31.10.1963 vznikl ve Stračí požár stodoly JZD, naplněné vojtěškovým senem a krmnou slámou. Jen včasným zásahem požárníka bylo odvráceno nebezpečí rozšíření ohně na sousední obytná stavení. Požár zavinily děti předškolního věku, které měly doma přístup k zápalkám a založily si u stodoly ohníček.

Rok 1968
- hořel mladý lesní porost „pod kapličkou“ za Stračím, lis na slámu na poli za Počeplicemi (následek tření), stojící obilí za Počeplicemi – podél tratě ČSD (jiskry od parního stroje), sláma na poli pod Chcebuzí
- asi 60 ha volně ležící slámy po kombajnu na poli – od tratě ČSD podél silnice Stračí – Štětí
.

Rok 1971 - Hořelo ve věžovém domě „A“ na Stračenské, přičemž byla poškozena část podlaží 6, 7, 8 a 9. Příčinou byl elektrický vařič.

Rok 1973
- stoh slámy JZD Hoštka, likvidace požáru v SEPAP, lesní porost u Encovan, v SEPAPu sklad papíru a celulosy (palety, ředidla, plachty),  traktor, sekačka a strnisko na poli u Počeplic, les a sláma za obcí Snědovice, střecha nad kotelnou v SEPAP – výška cca 40m, záchrana člověka, který visel na elektr.drátech.
- lesní požár pod Chcebuzí. Požár byl velmi rozsáhlý a proto byl na pomoc povolán ZPÚ SEPAP a OVPÚ Litoměřice. Při zásahu byly zničeny 4 hadice „C“ – propálení.

Rok 1974 - požár lesního porostu za Stračím (mezi Mariánskou kaplí a Mordlochem), lesní porost (cca 3 ha) za Ješovicemi, vagon s uhlím ve stanici ČSD Hoštka

Rok 1975
- hořela převodová skříň kombajnu na poli u Radouně, sláma na poli, část lesa a traktor patřící státnímu statku Snědovice, senážní věž v Židovicích (dlouhotrvající požár, voda byla přiváděna z Labe dálkovou dopravou), hořela společenská chata TJ Spartak Roudnice n.L. „Pod Lípou“.
7.6.1975 V odpoledních hodinách vypukl v n.p.SPORT požár, který zničil cca 60% výrobních prostředků – celý objekt tzv.technického nářadí, dílnu čalouníků, sušárnu dřeva, skladovací prostory a další dílny. Za spolupráce VPÚ Roudnice n.L., VPÚ Litoměřice, VPS roudnice, ZPÚ SEPAP, VPÚ Lovosice, Úštěk a VPS Štětí, byla zachráněna výrobní budova na tenisové rakety. Požár byl takového rozsahu, že první zásah přišel již pozdě (pozdě zavolaná pomoc) a muselo se pouze zabraňovat rozšíření požáru, což se velkým nasazením sil podařilo. Na začátku byl nedostatek vody, protože v závodě se v té době prováděla rekonstrukce vodovodního vedení. Naše jednotka byla v akci 16 hodin a část až 24 hodin. Přímá škoda se odhadovala na 1,5 – 2 mil. Kčs.

Rok 1976 - kajuta remorkéru ČSLOP na Pšovce, rodin.domek v Radouni, srovnaná prkna a trámy na stráni nad jezem ve Štětí, lesní školka u Velešic, lesní porost – pozemní (cca 10 ha) za obcí Ješovice, lesní porost ve vinicích – za SEPAPem, lesní humus a klestí s nebezpečím korunového požáru - polesí Ješovice – pod Špičákem, lesní humus a klestí v okolí „HADu“ (cca 7 ha).

Rok 1977 - požár vagonu osob.dopravy na nádraží Štětí (elektr.zkrat na baterii), požár na půdě místního kina v Bechlíně, požár el.rozvodny na dřevoskladu v SEPAPu (byl to ztížený zásah za použití dýchacích přístrojů).

Rok 1981
- vyhlášen poplach k požáru v Hoštce, kde hořelo 700 q uhlí ve sklepě nové školy (samovznícení).

Rok 1986
- kravín v Čakovicích, zatopené sklepy v obytných budovách v Radouni, Čakovicích a Sukoradech.
- požár na rotostroji v SEPAP, požár lakovny v Agrozetu v Roudnici n.L. a požár cukrovaru na Mělníku

Rok 1994
- požár chaty na Radouňském kopci, požár na zdravotním středisku (dveře v ordinaci), dopravní nehoda cisterny přepravující klíh, požár v topném kanálu ve Štětí (Školní ul.), požár v ubytovně v ulici 1.máje (pokoj v 1.patře), požár chalupy ve Velkém Hubenově (starý mlýn).

Rok 1995
- požár rodin.domku v Hněvicích (půdní prostor),  požár mlýna ve Velkém Hubenově (podlaha a trámy), požár stodoly v bývalých uhelných skladech v ulici ČSA Štětí, požár půdního prostoru, Štětí, ul.ČSA, požár restaurace na zimním stadionu v Roudnici n.L., požár buňky na tržišti ve Štětí, sundávání podnapilého muže ze střechy ubytovny č.4 v ulici 1.máje, výpomoc při požáru kůry v SEPAPu, požár nákl.auta v Průmstavu Štětí,  požár rodin.domku ve Snědovicích.

Rok 1996
- požár os.auta Fiat 850 – zásah vysokotlakou vodou, požár stohu slámy ve Štětí – u bývalé traktorové stanici (Horova stezka), požár kůlny u nádraží ČD Štětí, požár lesa mezi Veselou a Újezdem, HZS Mělník požádal o pomoc při požáru lesa v Hor.Počáplech, naše jednotka byla zavolána na únik nafty za obci Račice (ve skutečnosti se jednalo o železniční nehodu), požár stáje Agropodniku Radouň v Počeplicích, požár pole u vodárny na Radouňském kopci.
12.11.1996 hořelo v hotelu ve Štětí (Družstevní ul. 400). Jednalo se o požár restaurace  i přízemí. Zasahovala družstva Štětí, SEPAP, Mělník, Roudnice n.L. a Litoměřice. Prováděla se evakuace 195 osob.

 
 

Facebook

hodiny